Odločitve US

Odločitve Delovno pravo v letu 2015

U-I-236/13 8. 1. 2015 Neobjavljeno
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 41/12, 68/12, 47/13 in 96/14), 1. odst. 8. čl.
U-I-248/13 8. 1. 2015 Neobjavljeno
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 46/13 in 50/14) (ZSPJS), 2. odst. 13. čl. Zakon o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07) (ZSSloV), 3. odst. 58. čl. Uredba o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede (Uradni list RS, št. 71/08, 78/08 in 85/10)
U-I-233/13 8. 1. 2015 Neobjavljeno
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 1. odst. 98.c čl. Uredba o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami (Uradni list RS, št. 67/08, 98/10, 41/12, 41/13, 47/13 in 96/14), 2. odst. 3. čl. ter 1. odst. 7. čl.
U-I-213/14 8. 1. 2015 Neobjavljeno
Pravilnik o letnem dopustu št. 0070-33/2013-1 z dne 13. 12. 2013
U-I-121/13 8. 1. 2015 Neobjavljeno
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08 in 113/09), 12. odst. 11. čl. Sklep Vlade št. 00741-8/2012/5 z dne 23. 8. 2012
Up-810/12 20. 1. 2015 Neobjavljeno
Sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1150/2011 z dne 12. 1. 2012 in sodba Delovnega sodišča v Mariboru, Oddelka v Murski Soboti, št. Pd 388/2010 z dne 4. 10. 2011
U-I-188/14 12. 3. 2015 Neobjavljeno
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 46/13 in 50/14) (ZSPJS), 20. čl.
U-I-15/14 26. 3. 2015 Uradni list RS, št. 24/2015
Zakon o interventnih ukrepih (Uradni list RS, št. 94/10) (ZIU), 2. odst. 9. čl.
U-I-199/14, Up-709/14 21. 5. 2015 Neobjavljeno
Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 3. odst. 98.a čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 39/2014 z dne 10. 7. 2014 in sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1207/2013 z dne 10. 4. 2014 v zvezi s sklepom Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št I Pd 1419/2009 z dne 27. 9. 2013 se ne sprejme.
U-I-42/15 29. 5. 2015 Neobjavljeno
Zakon o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10 in 63/13) (ZST-1), 1. in 2. odst. 11. čl. Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15) (ZBPP), 2. odst. 13. čl.
U-I-68/14 17. 9. 2015 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14) (ZPIZ-2), 10. odst. 413. čl.
U-I-72/14 17. 9. 2015 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14) (ZPIZ-2), 10. odst. 413. čl. Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) (ZObr), 11. odst. 92. čl.
U-I-5/15 7. 10. 2015 Neobjavljeno
"Novi zakon glede odkupa delovne dobe"
U-I-49/15, Up-238/15 15. 10. 2015 Neobjavljeno
Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo in 106/12) (ZJSRS), 1. odst. 16. čl. in 2. odst. 24. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 59/2014 z dne 28. 1. 2015 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 585/2014 z dne 17. 9. 2014 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 2556/2013 z dne 8. 4. 2014
U-I-55/14 21. 10. 2015 Neobjavljeno
Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10 in 19/15) (ZPDPD), 2. odst. 1. čl. in 2. čl. Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr.) (ZDR), 1. in 2. odst. 137. čl.
U-I-48/15, Up-237/15 18. 11. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 56/2014 z dne 28. 1. 2015 in zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 586/2014 z dne 4. 9. 2014 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. I Pd 2463/2013 z dne 8. 4. 2014 Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo in 106/12) (ZJSRS), 1. odst. 16. čl. in 2. odst. 24. čl.
U-I-130/15 19. 11. 2015 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo) (ZPIZ-1), 407. čl.
Up-765/13 3. 12. 2015 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 142/2012 z dne 10. 6. 2013
Up-765/15, U-I-157/15 10. 12. 2015 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 159/2015 z dne 17. 9. 2015 v zvezi s sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. V Ps 320/2014 z dne 4. 2. 2015 Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12) (ZUJF), 6. odst. 143. čl.
Up-593/15, U-I-117/15, P-6/15 16. 12. 2015 Neobjavljeno
Zakon o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) (ZUstS), 61. čl. Spor o pristojnosti Predlog za vrnitev v prejšnje stanje Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII R 2/2015 z dne 24. 2. 2015 in zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 3/2015 z dne 25. 2. 2015