Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2016

U-I-147/14 11. 1. 2016 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/14), 3. čl
U-I-75/14 22. 1. 2016 Neobjavljeno
Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 114/13), 1. odst. 143. čl.
U-I-202/15 26. 1. 2016 Neobjavljeno
Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) (ZSZ/97), 1. al. 56. čl. Zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89) (ZSZ/84), od 58 do 63 čl. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 5/97, 12/01, 31/01, 44/01, 116/03 in 105/12)
U-I-118/14 9. 2. 2016 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Laško (Uradni list RS, št. 78/12, 43/13 in 33/14), 5. čl.
U-I-126/14, Up-447/14 12. 2. 2016 Neobjavljeno
Odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 38/13, 55/13, 110/13 in 57/15), 23., 24., 26. in 27. čl. Odlok o cestnoprometni ureditvi (Uradni list RS, št. 122/07, 101/09, 31/10, 76/10, 48/11 in 57/11), 33., 34., 35. in 36. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 2/2013 z dne 19. 2. 2014 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 488/2012 z dne 8. 11. 2012
U-I-232/14 18. 2. 2016 Neobjavljeno
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12, 112/13 – popr., 10/14, 35/14, 72/14, 72/14 – popr. in 2/15 – popr.) Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (Uradne objave, št. 1/2000, 10/02 in 15/02 ter Uradni list RS, št. 121/04, 3/06, 39/06, 57/06 – popr., 113/08, 77/09 in 10/14), 35.e čl.
U-I-256/14 19. 2. 2016 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/12), 8. čl.
U-I-9/14 19. 2. 2016 Neobjavljeno
Izbris kategorizacije državne ceste R1 216/1175
U-I-97/14 25. 2. 2016 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list RS, št. 95/02), 12. čl.
U-I-136/15 2. 3. 2016 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Tabor (Uradni list RS, št. 83/08), 5. čl.
U-I-33/14 3. 3. 2016 Uradni list RS, št. 21/2016
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 104/13), 4. čl.
U-I-247/14 7. 3. 2016 Neobjavljeno
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/05) (ZJC-B), 19. čl. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), 6. čl.
U-I-25/15 7. 3. 2016 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji cest v Občini Selnica ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 17/10 in 2/14), 5. čl.
U-I-212/15 7. 3. 2016 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/12), 5. čl.
U-I-79/15 7. 3. 2016 Neobjavljeno
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 22/11 – popr., 53/12, 9/13, 23/13 – popr. in 71/14 – popr.), 92. in 95. čl.
U-I-104/15 7. 3. 2016 Neobjavljeno
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu naselja Šmarje (Uradni list RS, št. 88/07)
U-I-241/13 10. 3. 2016 Uradni list RS, št. 22/2016 in Uradni Vestnik Občine Bohinj št. 3 z dne 1. 4. 2016
Odlok o prometnem režimu na območju Bohinjskega jezera (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 5/08 – uradno prečiščeno besedilo, 1/09, 3/10, 3/11 in 2/12), 1. tč., 2, tč., 4. tč. in 5. tč. 1. odst. 3. čl.
U-I-87/15 11. 3. 2016 Neobjavljeno
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/13 in 42/13) Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 42/13)
U-I-182/14, U-I-183/14 23. 3. 2016 Uradni list RS, št. 25/2016
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 5/08 in 9/13), 5. čl.
U-I-198/14 23. 3. 2016 Uradni list RS, št. 25/2016
Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 32/14), 7. čl.