Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - drugo upravno pravo v letu 2016

U-I-145/15, Up-701/15 11. 1. 2016 Neobjavljeno
Predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, in predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami Ustavna pritožba zoper odločbo ministra za pravosodje št. 6040-147/2015 z dne 1. 9. 2015
U-I-134/15 28. 1. 2016 Neobjavljeno
Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 45/14 – uradno prečiščeno besedilo, 90/14 in 19/15) (ZTuj-2), 2. odst. 79.a čl.
U-I-209/14 29. 1. 2016 Neobjavljeno
Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 60/15), 4. čl.
U-I-127/15 9. 2. 2016 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.) (ZFPPIPP), 248. čl.
U-I-133/13, U-I-134/13 11. 2. 2016 Uradni list RS, št. 18/2016
Energetski zakon (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10 in 10/12) (EZ), 8. al. 1. odst. 59.a čl.
U-I-194/15 11. 2. 2016 Neobjavljeno
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo in 56/10) (ZSKZ), 1. odst. 14. čl.
Up-291/15, U-I-58/15 15. 2. 2016 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 177/2014 z dne 11. 2. 2015 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 28. in 31. čl. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 144. čl.
U-I-120/15 16. 2. 2016 Neobjavljeno
Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14 in 69/15)
U-I-16/16 22. 2. 2016 Neobjavljeno
Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 3. odst. 21. čl.
U-I-17/16 24. 2. 2016 Neobjavljeno
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 46/15) (ZCes-1), 2. st. 24. tč. 1. odst. 2. čl. in 3.a čl.
U-I-125/15, U-I-149/15 10. 3. 2016 Neobjavljeno
Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 60/15), 4. čl. Pravilnik o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil (Uradni list RS, št. 64/14), 4. čl.
U-I-191/15 23. 3. 2016 Neobjavljeno
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15) (ZASP), 157a., 157b., 157c., 157e. in 157f. čl.
U-I-180/15 24. 3. 2016 Neobjavljeno
Zakon o javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo in 106/12) (ZJSRS), 16. čl.
U-I-86/15 25. 3. 2016 Neobjavljeno
Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 46/15) (ZCes-1), 2. odst. 60. čl.
U-I-186/15 7. 4. 2016 Neobjavljeno
Zakon o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) (ZPPre), 2. odst. 19. čl. v zvezi s 4. odst. 13. čl.
U-I-63/14 7. 4. 2016 Neobjavljeno
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 36/10) (ZVrt), 6. odst. 28. čl. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 4. odst. 11. čl.
U-I-188/15, Up-899/15 19. 4. 2016 Neobjavljeno
Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS-1), 1. odst. 73. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 192/2015 z dne 16. 9. 2015 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 206/2014 z dne 7. 4. 2015
U-I-35/16,Up-132/16 26. 4. 2016 Neobjavljeno
Zakon o brezplačni pravni pomoči (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08 in 19/15) (ZBPP) Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Upr 54/2015 z dne 23. 11. 2015 in sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 163/2015 z dne 22. 10. 2015
U-I-60/16 3. 5. 2016 Neobjavljeno
Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 3. čl.
U-I-153/14, U-I-123/15 12. 5. 2016 Uradni list RS, št. 42/2016
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 in 44/14) (ZPIZ-2), 5. odst. 206. čl.