Odločitve US

Odločitve Javne finance - davki v letu 2016

U-I-196/15, Up-544/15 21. 1. 2016 Neobjavljeno
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11, 24/12, 30/12, 94/12, 81/13, 50/14, 23/15 in 82/15) (ZDDPO-2), 1. in 2. odst. 67. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 1/2014 z dne 16. 4. 2015 v zvezi s sodbo Upravnega sodišča št. I U 855/2013 z dne 15. 10. 2013
U-I-6/13, Up-24/13 11. 2. 2016 Uradni list RS, št. 18/2016
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 370/2011 z dne 13. 9. 2012 Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 125/08 in 110/09) (ZDavP-2/09), 172. do 175. čl.
P-7/15 3. 3. 2016 Uradni list RS, št. 21/2016
Spor o pristojnosti
U-I-168/15 23. 3. 2016 Uradni list RS, št. 25/2016
Zakon o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDPN-2), 3. odst. 8. čl.
U-I-306/13 21. 4. 2016 Neobjavljeno
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 61/13 in 82/13) (ZIPRS1314), 3. odst. 46. čl. Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14, 95/14, 14/15, 46/15 in 55/15) (ZIPRS1415), 4. odst. 47. čl.
U-I-46/16 21. 4. 2016 Neobjavljeno
Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 105/12, 85/14, 95/14, 90/15 in 102/15) (ZUJF), 222. čl.
U-I-190/15 5. 5. 2016 Uradni list RS, št. 36/2016
Zakon o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št. 117/06) (ZDDD), 2. odst. 5. čl.
Up-785/15, Up-788/15 27. 10. 2016 Uradni list RS, št. 74/2016
Sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 178/2014 z dne 2. 7. 2015 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1899/2013 z dne 4. 3. 2014 ter sodba Vrhovnega sodišča št. X Ips 186/2014 z dne 11. 6. 2015 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1983/2013 z dne 4. 3. 2014