Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - izvršba v letu 2017

U-I-4/17, Up-39/17 15. 3. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cp 2508/2016 z dne 18. 10. 2016 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Lendavi št. P 35/2014 z dne 18. 5. 2016 Pravilnik o uporabi jezikov narodnih skupnosti v procesih poslovanja podjetij s potrošniki na območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost (Uradni list RS, št. 78/08)
Up-520/16 7. 6. 2017 Uradni list RS, št. 31/2017 in OdlUS XXII, 23
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 324/2016 z dne 9. 3. 2016.
Up-990/16 27. 6. 2017 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 637/2016 z dne 5. 10. 2016
U-I-221/16, Up-1042/16 13. 7. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper 1. točko izreka sklepa Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 320/2016 z dne 21. 6. 2016 v zvezi z 2. točko izreka sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 5708/2014 z dne 22. 4. 2016 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 575/2016 z dne 14. 10. 2016 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. odst. 20. čl. v zvezi s 1. odst. 19. čl.
Up-399/17 25. 9. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 4007/2016 z dne 8. 3. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 3186 In 411/2004 z dne 23. 6. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži opravljanje nadaljnjih izvršilnih dejanj v izvršilnem postopku št. In 411/2004, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani v delu, ki se nanaša na 65/100 lastniški delež Vesne Ferjan.
Up-414/17 6. 11. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 3547/2016 z dne 16. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 2941 In 942/2015 z dne 5. 10. 2016