Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2017

U-I-228/16 16. 2. 2017 Neobjavljeno
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 81/16), 1. in 7. al. 2. odst. 1. čl., 2., 3., 4., 5., 6. in 17. čl. ter 1., 2., 3., 8. in 11. odst. 20. čl.
U-I-28/17 22. 3. 2017 Neobjavljeno
Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 22/16 in 50/16), 18. čl. v zvezi z 20. tč. 5. čl. ter 12., 13., 14. in 15. čl. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Ajdovščina (Uradni list RS, št. 9/16), 1. čl.
P-1/16 13. 4. 2017 Neobjavljeno
Spor o pristojnosti
U-I-164/15 18. 5. 2017 Neobjavljeno
Tehnični popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za jugozahodni del ureditvenega območja mesta Kočevje, za del planske celote P5 (Uradni list RS, št. 23/91) – tabelarični del (Uradni list RS, št. 42/14) in Tehničnega popravka Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Poljansko dolino (PUP4) v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 89/04) – tabelarični del (Uradni list RS, št. 98/13)
U-I-90/17 29. 6. 2017 Neobjavljeno
Zakon o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju v Občini Hoče-Slivnica (Uradni list RS, št. 85/16) (ZZPISI), 4. odst. 8. čl. in 11. čl.
U-I-99/15 21. 9. 2017 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu območja KO 13 Gmajnica (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 06/06 in 06/07), 1. in 6. odst. 13. čl.
U-I-64/14 12. 10. 2017 Uradni list RS, št. 66/2017 in OdlUS XXII, 12
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 152 in 156a čl. Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/13), (ZGO-1E), 2. čl.
U-I-9/16, Up-38/16 13. 10. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 6/2015 z dne 4. 11. 2015 in zoper sodbo Upravnega sodišča, oddelka v Novi Gorici, št. III U 120/2013 z dne 12. 12. 2014 v zvezi z odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor št. 35113-36/2012/5-00641109 z dne 8. 3. 2013 in odločbo Upravne enote Nova Gorica št. 351-661/2011/23 z dne 21. 12. 2012 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 1. in 5. odst. 157. čl.
U-I-164/14 16. 11. 2017 Uradni list RS, št. 75/2017 in OdlUS XXII, 13
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) (ZUPUDPP) Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) (ZV-1) Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14)
U-I-161/15 30. 11. 2017 Uradni list RS, št. 74/2017
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 8/99), 5. čl.
U-I-53/17 1. 12. 2017 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Poljčane (Uradni list RS, št. 14/08)
U-I-82/16 5. 12. 2017 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 41/11 in 49/11 – popr.), 4. čl.
U-I-73/16, Up-356/16 12. 12. 2017 Neobjavljeno
Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) (ZUreP-1), od 92. do 114. čl. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 110 kV Beričevo–Trbovlje (Uradni list RS, št. 98/08) Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 270/2014 z dne 11. 2. 2016 in sodba Upravnega sodišča št. I U 1370/2013 z dne 20. 5. 2014
U-I-124/16 14. 12. 2017 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 70/05 in 33/08), 6. čl.
U-I-42/16 14. 12. 2017 Neobjavljeno
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/04) Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 8/09 in 15/13)
U-I-177/17 15. 12. 2017 Neobjavljeno
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 81/16 in 25/17 – popr.), 1. in 7. al. 2. odst. 1. čl., 2., 3., 6. in 17. čl. ter 1., 2., 3., 8. in 11. odst. 20. čl. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 36/17 – uradno prečiščeno besedilo) 2. odst. 11. čl. ter 1., 6. in 8. odst. 42. čl.
U-I-153/16 28. 12. 2017 Neobjavljeno
Odlok o razglasitvi Arboretuma Volčji Potok za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 39/16)