Odločitve US

Odločitve Delovno pravo v letu 2017

U-I-183/15, Up-886/15 12. 1. 2017 Neobjavljeno
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 103/07) (ZDR), 5. odst. 204. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. VIII DoR 44/2015 z dne 9. 9. 2015 in sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 590/2014 z dne 12. 3. 2015
Up-215/14 14. 3. 2017 Neobjavljeno
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 250/2013 z dne 13. 1. 2014, sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Psp 140/2013 z dne 29. 8. 2013 in sodba Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani št. II Ps 1816/2011 z dne 25. 1. 2013
U-I-22/17 16. 3. 2017 Neobjavljeno
Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in 39/16) (ZJSRS), 16. čl.
U-I-200/15, Up-936/15 16. 3. 2017 Uradni list RS, št. 15/2017
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 – popr. in 52/16) (ZDR-1), 4. odst. 88. čl. Sklep Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 100/2015 z dne 9. 9. 2015 o zavrnitvi revizije, sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča št. Pdp 1394/2014 z dne 4. 2. 2015 o zavrnitvi pritožbe v delu, ki se nanaša na zavrženje tožbe, in 2. točka sklepa Delovnega sodišča v Mariboru št. Pd 247/2014 z dne 3. 9. 2014
U-I-50/17 26. 4. 2017 Neobjavljeno
Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 2/17), 3. čl. ter 2. in 3. odst. 19. čl.
U-I-54/15 18. 5. 2017 Neobjavljeno
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13 44/14 in 102/15) (ZPIZ-1), 6. odst. 417. čl.
Up-561/15 16. 11. 2017 OdlUS XXII, 32
Sodba Vrhovnega sodišča št. VIII Ips 7/2015 z dne 25. 5. 2015
U-I-100/17 14. 12. 2017 Neobjavljeno
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15) (ZUPPJS16), 11. čl. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16) (ZUPPJS17), 9. in 12. čl.