Odločitve US

Odločitve v letu 2017

Up-1044/16 7. 3. 2017 Neobjavljeno
Sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 24169/2016
Up-38/17 21. 3. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 696/2016 z dne 9. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 157/2016 z dne 14. 9. 2016 se sprejme v obravnavo. Do dokončne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži postopek odločanja o pritožbi, vloženi zoper sklep o končanju postopka osebnega stečaja št. St 157/2016 z dne 21. 2. 2017, v postopku osebnega stečaja št. St 157/2016, ki se vodi nad dolžnikom Ivico Kostićem pred Okrožnim sodiščem v Mariboru.
Up-229/17 10. 4. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 240/2016 z dne 10. 2. 2017 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvršitev odločbe Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-21/2015/19 (1312-15) z dne 25. 11. 2015. Začasno zadržanje iz prejšnje točke začne učinkovati z dnem vročitve tega sklepa Ministrstvu za notranje zadeve.
U-I-59/17 25. 5. 2017 Neobjavljeno
Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2), 10.b.čl.
Up-321/17 29. 5. 2017 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 25/2017 z dne 18. 1. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem št. St 1389/2016 z dne 2. 12. 2016 in dopolnilnim sklepom istega sodišča št. St 1389/2016 z dne 5. 12. 2016.
Up-306/17 27. 6. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 4101/2016 z dne 11. 1. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kamniku št. I 74/2016 z dne 25. 11. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži opravljanje izvršbe v zadevi Okrajnega sodišča v Kamniku št. In 38/2015.