Odločitve US

Odločitve v letu 2017

Up-1044/16 7. 3. 2017 Neobjavljeno
Sklep Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. I Ks 24169/2016
Up-979/15 13. 3. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba mag. Andreja Širclja zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 35412/2015 z dne 9. 12. 2015 se sprejme v obravnavo. Ustavna pritožba Anje Bah Žibert in drugih pritožnikov zoper odredbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpd 35412/2015 z dne 9. 12. 2015 se zavrže. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje odredbe iz 1. točke tega izreka. Odločitev iz prejšnje točke se izvrši tako, da se do končne odločitve Ustavnega sodišča prepove opravljanje kakršnihkoli nadaljnjih preiskovalnih dejanj na podlagi odredbe iz 1. točke tega izreka. Listin, predmetov in elektronskih naprav oziroma njihovih kopij, ki so bile ob izvrševanju odredbe iz 1. točke izreka zasežene, ni dovoljeno pregledovati; Specializirano državno tožilstvo jih mora v roku 24 ur po prejemu tega sklepa ob navzočnosti predstavnika Državnega zbora zapečatiti. Če so bile ob morebitnem nadaljnjem pregledu nosilcev elektronskih podatkov narejene kopije vseh ali dela podatkov, je treba te nemudoma uničiti.
Up-38/17 21. 3. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 696/2016 z dne 9. 11. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 157/2016 z dne 14. 9. 2016 se sprejme v obravnavo. Do dokončne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži postopek odločanja o pritožbi, vloženi zoper sklep o končanju postopka osebnega stečaja št. St 157/2016 z dne 21. 2. 2017, v postopku osebnega stečaja št. St 157/2016, ki se vodi nad dolžnikom Ivico Kostićem pred Okrožnim sodiščem v Mariboru.
Up-223/17 21. 3. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Kopru št. I Ip 244/2016 z dne 17. 1. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kopru št. In 14/2015 z dne 28. 4. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča ni dovoljeno opravljati nadaljnjih izvršilnih dejanj v izvršilnem postopku št. In 14/2015, ki teče pred Okrajnim sodiščem v Kopru.
Up-229/17 10. 4. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. I Up 240/2016 z dne 10. 2. 2017 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvršitev odločbe Ministrstva za notranje zadeve št. 2142-21/2015/19 (1312-15) z dne 25. 11. 2015. Začasno zadržanje iz prejšnje točke začne učinkovati z dnem vročitve tega sklepa Ministrstvu za notranje zadeve.
Up-769/16, U-I-81/17 18. 5. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba družbe FINANDER zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 459/2016 z dne 13. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6174/2015 z dne 14. 6. 2016 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo, 10/15 - popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 4. odst. 192. čl.
U-I-59/17 25. 5. 2017 Neobjavljeno
Zakon o tujcih (Uradni list RS, št. 16/17 - uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2), 10.b.čl.
Up-321/17 29. 5. 2017 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 25/2017 z dne 18. 1. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Krškem št. St 1389/2016 z dne 2. 12. 2016 in dopolnilnim sklepom istega sodišča št. St 1389/2016 z dne 5. 12. 2016.
Up-306/17 27. 6. 2017 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Ip 4101/2016 z dne 11. 1. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Kamniku št. I 74/2016 z dne 25. 11. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži opravljanje izvršbe v zadevi Okrajnega sodišča v Kamniku št. In 38/2015.
U-I-168/17 20. 12. 2017 Uradni list RS, št. 5/2018
Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje drugega stavka druge alineje drugega odstavka 52.a člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/11 in 55/17). Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži izvrševanje 2. člena Zakona o dopolnitvi Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 55/17), se zavrne.