Odločitve US

Odločitve Civilno pravo - gospodarsko pravo v letu 2018

U-I-192/16 7. 2. 2018 Uradni list RS, št. 15/2018 in OdlUS XXIII, 2
Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 75/15, 74/16 in 5/17) (ZNVP-1), 1., 2. in 3. poved 4. odst. 48. čl.
U-I-128/17, Up-709/17, Up-838/17, Up-839/17, U-I-141/17 15. 2. 2018 Uradni list RS, št. 15/2018
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. III Cpg 448/2017 z dne 10. 7. 2017 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3.odst. 20. čl. v zvezi s 1. odst. 19.čl., 56.čl., 2.odst. 242.čl.
U-I-44/17 29. 3. 2018 Neobjavljeno
Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi št. 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl., 3. čl. in 3. odst.6. čl
Up-228/17, U-I-36/17 19. 4. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 44/2017 z dne 1. 2. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. St 257/2009 z dne 4. 10. 2016 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 119.a čl.
U-I-116/16 25. 4. 2018 Neobjavljeno
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in 1/96) (ZLPP) Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list RS, št. 30/98, 12/99 in 79/01) (ZZLPPO) Uredba o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Uradni list RS, št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94, 43/94, 68/94) Uredba o izdaji, razdelitvi in uporabi lastniških certifikatov (Uradni list RS, št. 40/93, 72/93, 17/94, 47/94, 8/95, 69/95, 51/96 in 47/97)
U-I-185/16, Up-853/16 10. 5. 2018 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 337. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 336/2016 z dne 6. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 2793/2014 z dne 12. 4. 2016
Up-374/15 11. 5. 2018 Neobjavljeno
Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 208/2015 z dne 1. 4. 2015 in sklep Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 1250/2014 z dne 11. 3. 2015
U-I-94/15 31. 5. 2018 Neobjavljeno
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 23/14, 50/14 in 102/15) (ZDIJZ), 1. odst., 1. al. 2. odst., 5. in 6. odst. 1.a čl., 4. in 5. odst. 3.b čl., 1. al. 1. odst. 4. a čl., 1. in 3. odst. 6. a čl., 11. odst. 10.a čl. Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja (Uradni list RS, št. 47/14) 1. odst. 6. čl.
Up-273/17, U-I-47/17 14. 6. 2018 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 3. odst. 310. čl. Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 32/2017 z dne 31. 1. 2017 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 1158/2010 z dne 16. 12. 2016
Up-370/17 12. 7. 2018 Neobjavljeno
Točka I.a) izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. 7. 2015 v delu, na katerega se nanaša zavrnitev revizije, in IV. točka izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. 7. 2015 Točka I izreka sodbe Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 349/2015 z dne 7. 4. 2016 v delu, ki z revizijo ni bil spremenjen in ki se nanaša na zavrnitev pritožbe, razen v delu, ki se nanaša na zavrnitev pritožbe zoper III. točko izreka sodbe Okrožnega sodišča v Novi Gorici št. Pg 52/2010 z dne 10. 7. 2015, in III. točka izreka sodbe Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 349/2015 z dne 7. 4. 2016 Točki II in III izreka sodbe Vrhovnega sodišča št. III Ips 80/2016 z dne 24. 1. 2017
Up-767/16, U-I-167/16 12. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 459/2016 z dne 13. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6174/2015 z dne 14. 6. 2016 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. odst. 242. čl.
Up-482/18 12. 7. 2018 Neobjavljeno
Sklep senata Ustavnega sodišča št. Up-482/18 z dne 4. 7. 2018 Ustavna pritožba zoper sklepa Temeljnega sodišča v Mariboru, enote v Mariboru, št. St 9/94 z dne 19. 5. 1994 in št. St 46/94 z dne 25. 7. 1994, sklepi Okrožnega sodišča v Mariboru št. St 47/94 z dne 26. 7. 1994, z dne 27. 6. 1995 in z dne 6. 9. 1995 ter sklepi Okrožnega sodišča na Ptuju št. Srg 171/1995 z dne 14. 11. 1995, št. Srg 81/2006 z dne 6. 3. 2006, št. Srg 27936/2008 z dne 6. 8. 2008 in št. Srg 42901/2010 z dne 22. 11. 2010
Up-769/16, U-I-81/17 12. 7. 2018 Uradni list RS, št. 54/2018 in OdlUS XXIII, 11
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 4. odst. 192. čl. Sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 459/2016 z dne 13. 7. 2016 in sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6174/2015 z dne 14. 6. 2016 Ustavna pritožba Zlate Sukič zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 459/2016 z dne 13. 7. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6174/2015 z dne 14. 6. 2016
U-I-83/16, Up-389/16 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Celju št. III Cpg 26/2016 z dne 3. 3. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. I Pg 109/2015 z dne 8. 12. 2015 Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 82/13, 55/15 in 15/17) (ZGD-1), 503. čl.
U-I-30/17, Up-978/16 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in 16/08) (ZJN), 4.čl. Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07), 3., 5. in 6. čl. Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 53/2015 z dne 31. 8. 2016
U-I-389/18 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) (ZKme-1), 61.f čl., 1. in 2. odst. 61.g čl., 61.h čl. in 177.a čl., Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 22/18) (ZKme-1e), 4. odst. 14. čl.
U-I-448/18 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 2. odst. 123. čl. in 127. čl.
U-I-9/18 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14) (ZSDH-1), 5. al. 3. odst. 21. čl. in Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za vrednotenje, ugotavljanje primernosti in selekcioniranje potencialnih kandidatov za člane organov nadzora družb s kapitalsko naložbo države, 6. al. 3. odst.
U-I-41/16, Up-166/16 10. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. III Dor 130/2015 z dne 9. 12. 2015 in sodbo Višjega sodišča v Kopru št. Cpg 167/2015 z dne 20. 8. 2015 Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 131. in 132. čl.
U-I-149/17, Up-854/17, Up-861/17, U-I-150/17, Up-871/17 21. 9. 2018 Neobjavljeno
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) (ZFPPIPP), 1. tč. 2. odst. in 9. odst. 112. čl. Ustavne pritožbe zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 381/2017 z dne 6. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 2164/2012 z dne 9. 6. 2017, zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. Cst 382/2017 z dne 11. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. St 6141/2014 z dne 9. 6. 2017 in zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. 426/2017 z dne 25. 7. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Murski Soboti št. St 853/2009 z dne 7. 6. 2017