Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2018

U-I-115/16 3. 1. 2018 Neobjavljeno
Odlok o določitvi območja predkupne pravice Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 17/03), 1. čl.
U-I-70/16 11. 1. 2018 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03, in Medobčinski uradni vestnik, št. 26/07, 16/08, 4/15 in 20/15), 2. odst. 26. čl. in grafičnega dela – karte 4 Prometno omrežje
U-I-44/16 1. 2. 2018 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/15 in 22/17), 8. čl.
U-I-43/16 1. 2. 2018 Uradni list RS, št. 9/2018
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig (Uradni list RS, št. 104/13), 5. čl.
U-I-41/15 15. 2. 2018 Neobjavljeno
Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14)
U-I-37/15 15. 2. 2018 Neobjavljeno
Uredba o državnem prostorskem načrtu za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna (Uradni list RS, št. 17/14)
U-I-149/16 20. 2. 2018 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 3/04 in 42/06), 7. čl. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 51/12 in 86/16), 8. čl.
U-I-107/16 1. 3. 2018 Neobjavljeno
Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega telesa reke Mure od Sladkega Vrha do Veržeja (Uradni list RS, št. 120/05)
U-I-108/16, Up-504/16 15. 3. 2018 Neobjavljeno
Sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 291/2015 z dne 23. 3. 2016, Sodba Upravnega sodišča št. I U 1719/2014 z dne 28. 5. 2015 v zvezi z odločbo Ministrstva za infrastrukturo in prostor št. 0612-635/2011-48-06421133 z dne 29. 8. 2014 in s sklepom o dovolitvi izvršbe Inšpektorata Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor, Območne enote Celje–Novo mesto, št. P06122-3259/2007-61 z dne 14. 4. 2014 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP) 4. odst. 28. čl. in 1. odst. 31. čl. Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1) 144 čl.
U-I-186/16 22. 3. 2018 Uradni list RS, št. 23/2018
Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) (ZUPUDPP), 2. al. 1. odst. 54. čl.
U-I-163/15 5. 4. 2018 Uradni list RS, št. 26/2018
Tehnični popravek Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 22/10), 1., 6., 7., 8., 11. al., 13. al., kolikor se nanaša na EUP BU3-V, in 14. al. 1. odst. ter 4. in 6. odst. Odlok o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 90/09, 22/10 – popr., 85/11, 10/12 – popr., 54/12, 41/13, 65/13, 16/14 in 84/15), 249, 250, 1. al. 1. odst. 276. čl. Obvezna razlaga 1. al. 1. odst. 276. čl. Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 54/12) Obvezna razlaga 249. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 85/11) Obvezna razlaga 250. člena Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 85/11) Tehnični popravek – 2 Odloka o prostorskem načrtu Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 10/12)
U-I-298/18, Up-624/18 14. 9. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 11/2017 z dne 7. 2. 2018 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1495/2016 z dne 5. 10. 2017 v zvezi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 35108-402/2013/9 z dne 15. 9. 2016 in z gradbenim dovoljenjem Upravne enote Črnomelj št. 351-102/2013-85 z dne 31. 5. 2016 Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti prve in četrte točke 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 90/04, 84/09, 57/10, 10/11 in 30/12) glede vsebine, ki jima jo je dala Obvezna razlaga prve in četrte točke 9. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Semič (Uradni list RS, št. 30/12)
U-I-144/16 20. 9. 2018 Neobjavljeno
Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca (Uradni list RS, št. 56/15 in 21/18)
U-I-411/18 21. 9. 2018 Neobjavljeno
Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2012 (Uradni list RS, št. 100/11)
U-I-178/16 26. 9. 2018 Neobjavljeno
Odlok o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Uradni list RS, št. 78/15 in 41/16)
P-3/18 24. 10. 2018 Uradni list RS, št. 74/2018
Spor o pristojnosti
P-1/18 24. 10. 2018 Uradni list RS, št. 74/2018
Spor o pristojnosti
U-I-154/16 8. 11. 2018 Uradni list RS, št. 74/2018
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 82/15 in 59/17), kolikor kategorizira javno pot Migojnice–Reber (št. odseka 990911) v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 925/12, k. o. Zabukovica, čl. 7
U-I-422/18 5. 12. 2018 Neobjavljeno
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)
U-I-41/17, Up-252/17 12. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 66/2014 z dne 11. 1. 2017 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1538/2013 z dne 9. 1. 2014 v zvezi z odločbo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport št. 3510-40/2012-MIZKS/8 z dne 22. 8. 2013 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 16., 28., 31. in 237. čl.