Odločitve US

Odločitve v letu 2018

Up-385/18, U-I-173/18 5. 7. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 1779/2017 z dne 26. 1. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U 1779/2017 z dne 26. 10. 2017 Zakon o načinu izvršitve sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi številka 60642/08 (Uradni list RS, št. 48/15) (ZNISESČP), 2. odst. 2. čl. in 3. čl.
Up-469/15, U-I-479/18 24. 10. 2018 Neobjavljeno
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13 in 32/16) (ZP-1)
U-I-45/16, Up-321/18, Up-1140/18 8. 11. 2018 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi Jurija Toplaka zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 se sprejmeta v obravnavo. Ustavni pritožbi Jurija Toplaka zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. X Ips 338/2016 z dne 7. 2. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 se v delu, ki se nanašata na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, zavržeta. Ustavna pritožba Jurija Toplaka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 93/2018 z dne 4. 7. 2018 se ne sprejme. Ustavna pritožba Jurija Toplaka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. SuNP 22/2017 z dne 6. 12. 2017 se zavrže. Ustavna pritožba Ane Toplak in Luke Toplaka zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X DoR 93/2018 z dne 4. 7. 2018 in sodbo Upravnega sodišča št. I U 1795/2016 z dne 4. 4. 2018 se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti tretjega odstavka 18.a člena Zakona o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) ter osmega odstavka 64. člena in 65. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) se sprejme. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 10. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu (Uradni list RS, št. 113/05) se zavrže. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) se zavrže.
U-I-37/16, Up-1244/18 8. 11. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Ane Toplak zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1131/2017 z dne 9. 5. 2018 Ustavna pritožba Ane Toplak zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1131/2017 z dne 9. 5. 2018 se v delu, ki se nanaša na kršitev pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja Ustavna pritožba Luke Toplaka zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 1131/2017 z dne 9. 5. 2018 Zakon o maturi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo) (ZMat), 3. odst. 18.a čl. Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 63/13) (ZOsn), 8. odst. 64. čl. in 65. čl.
Up-1178/18 26. 11. 2018 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 59/2018 z dne 17. 5. 2018 Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. II Cp 1525/2017 z dne 25. 10. 2017 v zvezi s sklepom Okrajnega sodišča v Krškem št. N 14/2014 z dne 18. 4. 2017
Up-1333/18, Up-1334/18 10. 12. 2018 Neobjavljeno
Ustavni pritožbi zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 414/2017 z dne 28. 3. 2018 se sprejmeta v obravnavo v delu, v katerem je bilo pritožniku naloženo plačilo zakonskih zamudnih obresti od zneskov 2.800 EUR in 25.200 EUR. Ustavni pritožbi zoper sodbo Višjega sodišča v Celju št. Cp 414/2017 z dne 28. 3. 2018 se v preostalem delu ne sprejmeta. Predlog, naj se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadržita izvršilni postopek, ki se pred Okrajnim sodiščem v Celju vodi pod opr. št. 0119 I 571/2018, in pravdni postopek v delu, v katerem je bila zadeva vrnjena sodišču prve stopnje v novo sojenje, se zavrne.
U-I-462/18 13. 12. 2018 Uradni list RS, št. 1/2019
Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14 in 66/17) (ZKP), 4. odst. 153. čl., 1. odst. 154. čl., 1., 2. in 3. poved 2. odst. 154. čl.