Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2019

Up-996/17, U-I-178/17 7. 2. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Franca Potokarja zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 203/2017 z dne 30. 8. 2017 Ustavna pritožba Marte Potokar zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 208/2017 z dne 30. 8. 2017 Ustavna pritožba Franca in Marte Potokar zoper Mnenje Vlade Republike Slovenije o pobudi Franca Potokarja za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o stavbnih zemljiščih Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 12/01)
U-I-76/17 21. 2. 2019 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89, in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 24/99, 31/03, 56/06, 67/06 – popr., 127/06 – popr., 51/09, 48/10, 49/10, 26/11, 24/15 in 29/15), 8. in 11.b čl. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 26/11)
U-I-35/19 21. 3. 2019 Neobjavljeno
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 1. al. 3. tč. 1. odst. 150. čl. ter Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) (GZ), 8. čl. in 1. odst. 125. čl.
U-I-393/18 25. 4. 2019 Uradni list RS, št. 36/2019
Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
U-I-118/19 3. 5. 2019 Neobjavljeno
Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18) (ZIUGDT)
U-I-91/17 16. 5. 2019 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03, ter Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/07, 16/08, 4/15 in 20/15), 1. in 3. odst. 3. čl., 2. in 6. odst. 26. čl., 4. in 5. odst. 28. čl. in 53. čl.
U-I-29/17 28. 5. 2019 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 41/11 in 49/11 – popr.), 6. čl.
U-I-34/17 11. 6. 2019 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 32/09), kolikor kategorizira javno pot "Plaz križišče Koreno-Prosca" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1349/11 in 1349/12, obe k. o. Horjul, ter kolikor kategorizira javno pot "Koreno-Sv. Mohor", ki poteka po zemljiščih parc. št. 1349/12 in 1326/2, obe k. o. Horjul, 6. čl.
U-I-11/18 17. 6. 2019 Neobjavljeno
Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17)
U-I-6/17 20. 6. 2019 Uradni list RS, št. 46/2019
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt)
U-I-121/19 26. 6. 2019 Neobjavljeno
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15), 4. tč. 3. odst. 14. čl. in 4. odst. 15. čl. Sklep Vlade o pripravi državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor št. 35000-17/2017/4 z dne 16. 11. 2017
U-I-294/18 19. 9. 2019 Neobjavljeno
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 10/16), 1. odst. 11. čl. ter 12. čl. in 13. čl.
U-I-172/16 24. 9. 2019 Neobjavljeno
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14 in 43/16)
U-I-54/17, Up-312/17 25. 9. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 40/2016 z dne 23. 11. 2016 in zoper sodbo Upravnega sodišča št. I U 18/2015 z dne 12. 11. 2015 Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) (ZUP), 4. odst. 28. čl. in 1. odst. 31. čl.
U-I-138/19 26. 9. 2019 Neobjavljeno
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) (GZ), 1. al. 18. tč. 1. odst. 3. čl., 1. odst. 82. čl., 1. odst. 92. čl. ter 1., 3., 4. in 5. odst. 93. čl.
U-I-132/16 17. 10. 2019 Neobjavljeno
Zakon o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 17/08 in 31/18) (ZDLov-1), 1. odst. 1. čl., 3. čl., 2. in 5. odst. 4. čl., 2. odst. 8. čl., 55. čl.
U-I-228/19 23. 10. 2019 Neobjavljeno
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt), 1. in 3. odst. 32. čl. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) (ZUreP-2), 1. odst. 88. čl. Uredba o državnem prostorskem načrtu za izgradnjo daljnovoda DV 110 kV Murska Sobota–Lendava (Uradni list RS, št. 102/08), 1. odst. 4. čl.
U-I-217/16 24. 10. 2019 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj, št. 3/12), 5. čl.
U-I-1/18 28. 10. 2019 Neobjavljeno
Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Mozirje (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 3/96 in 1/01), 8. čl.
U-I-401/18 7. 11. 2019 Uradni list RS
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 41/11 in 49/11 – popr.), 4. čl.