Odločitve US

Odločitve Upravno pravo - varstvo okolja in urejanje prostora v letu 2019

Up-996/17, U-I-178/17 7. 2. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Franca Potokarja zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 203/2017 z dne 30. 8. 2017 Ustavna pritožba Marte Potokar zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 208/2017 z dne 30. 8. 2017 Ustavna pritožba Franca in Marte Potokar zoper Mnenje Vlade Republike Slovenije o pobudi Franca Potokarja za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o stavbnih zemljiščih Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 12/01)
U-I-76/17 21. 2. 2019 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list SRS, št. 2/89, in Uradni list RS, št. 58/92, 88/98, 24/99, 31/03, 56/06, 67/06 – popr., 127/06 – popr., 51/09, 48/10, 49/10, 26/11, 24/15 in 29/15), 8. in 11.b čl. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 10 Pirniče (Uradni list RS, št. 26/11)
U-I-35/19 21. 3. 2019 Neobjavljeno
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07, 108/09, 57/12, 110/13 in 19/15) (ZGO-1), 1. al. 3. tč. 1. odst. 150. čl. ter Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) (GZ), 8. čl. in 1. odst. 125. čl.
U-I-393/18 25. 4. 2019 Uradni list RS, št. 36/2019
Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
U-I-118/19 3. 5. 2019 Neobjavljeno
Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper (Uradni list RS, št. 51/18) (ZIUGDT)
U-I-91/17 16. 5. 2019 Neobjavljeno
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Kungota (Uradni list RS, št. 89/03, ter Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 26/07, 16/08, 4/15 in 20/15), 1. in 3. odst. 3. čl., 2. in 6. odst. 26. čl., 4. in 5. odst. 28. čl. in 53. čl.
U-I-29/17 28. 5. 2019 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 41/11 in 49/11 – popr.), 6. čl.
U-I-34/17 11. 6. 2019 Neobjavljeno
Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Horjul (Uradni list RS, št. 32/09), kolikor kategorizira javno pot "Plaz križišče Koreno-Prosca" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 1349/11 in 1349/12, obe k. o. Horjul, ter kolikor kategorizira javno pot "Koreno-Sv. Mohor", ki poteka po zemljiščih parc. št. 1349/12 in 1326/2, obe k. o. Horjul, 6. čl.
U-I-11/18 17. 6. 2019 Neobjavljeno
Uredba o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj–Koper do priključka Velenje jug (Uradni list RS, št. 3/17)
U-I-6/17 20. 6. 2019 Uradni list RS, št. 46/2019
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12 in 109/12) (ZPNačrt)
U-I-121/19 26. 6. 2019 Neobjavljeno
Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15), 4. tč. 3. odst. 14. čl. in 4. odst. 15. čl. Sklep Vlade o pripravi državnega prostorskega načrta za Letališče Edvarda Rusjana Maribor št. 35000-17/2017/4 z dne 16. 11. 2017