Odločitve US

Odločitve v letu 2019

Up-339/16 22. 1. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. I Ks 35678/2014 z dne 11. 3. 2016 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani št. IV Kpr 35678/2014 z dne 16. 2. 2016
U-I-168/16 21. 2. 2019 Neobjavljeno
Zakon o volitvah v Državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo in 23/17) (ZVDZ) Zakon o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 62/10 in 109/12) (ZUS-1), Zakon o varstvu pravice do sojenje brez nepotrebnega odlašanja (Uradni list RS, št. 67/12 – uradno prečiščeno besedilo) (ZVPSBNO), Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo)(ZRLI), Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) (ZLV)
Up-150/19 20. 3. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Višjega sodišča št. PRp 250/2018 z dne 15. 11. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PR 420/2016-2453 z dne 7. 11. 2018 se sprejme v obravnavo. Izvršitev sodbe Okrajnega sodišča v Ljubljani št. PR 420/2016-2453 z dne 7. 11. 2018 se v delu, ki se nanaša na izločitev pritožnice iz postopkov javnega naročanja za dobo pet let, do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
U-I-5/19 27. 3. 2019 Uradni list RS, št. 24/2019
Izvrševanje Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Ob Belokriški" (Uradni list RS, št. 76/18), Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Park cvetja (Uradni list RS, št. 76/18) in Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Med vrtovi (Uradni list RS, št. 76/18) se do končne odločitve Ustavnega sodišča zadrži.
Up-371/19 24. 4. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 1/2018 z dne 22. 1. 2019 v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cpg 1140/2016 z dne 28. 9. 2017 in sodbo Okrožnega sodišča v Ljubljani št. VIII Pg 3694/2013 z dne 19. 5. 2016 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži opravljanje izvršbe v zadevi, ki se pri Okrajnem sodišču v Kranju vodi pod št. I 710/2017.
Up-1099/18 23. 5. 2019 Neobjavljeno
V postopku odločanja o ustavni pritožbi se mladoletnima otrokoma postavi kolizijski skrbnik Andrej Razdrih, odvetnik v Ljubljani, zaradi zagotovitve njune pravice do izjave. Stroški kolizijskega skrbnika iz prejšnje točke izreka se krijejo iz proračuna Republike Slovenije.
Up-411/19 27. 5. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Cp 1645/2018 z dne 9. 1. 2019 v zvezi s sklepom o dedovanju Okrajnega sodišča v Novem mestu št. D 33/1997 z dne 11. 4. 2018 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se v postopku ponovnega odločanja zadrži izdaja sklepa o dedovanju po pokojnem Karolu Krenu, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Novem mestu pod št. D 33/1997.
Up-519/19 27. 5. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba Natalje Brulc zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 569/2017 z dne 22. 5. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 58/2016 z dne 8. 3. 2017 se zavrže Ustavna pritožba Luciana Bettia zoper sodbo Višjega sodišča v Kopru št. I Cp 569/2017 z dne 22. 5. 2018 v zvezi s sodbo Okrajnega sodišča v Sežani št. P 58/2016 z dne 8. 3. 2017 se sprejme v obravnavo.
Up-319/19 27. 5. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Višjega sodišča v Ljubljani št. I Ip 2612/2018 z dne 12. 12. 2018 v zvezi s 1., 2. in 4. točko izreka sklepa Okrajnega sodišča v Ljubljani št. 0872 Ig 560/2014 z dne 31. 7. 2018 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se v izvršilnem postopku, ki se vodi proti pritožnici pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani pod št. 0872 Ig 560/2014, zadrži nadaljnje opravljanje izvršilnih dejanj v postopku izvršbe na denarna sredstva pri organizacijah za plačilni promet na način iz 13. točke obrazložitve tega sklepa.
U-I-418/18, Up-920/18 5. 6. 2019 Neobjavljeno
Začne se postopek za oceno ustavnosti Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19).
Up-1135/17 17. 6. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 252/2015 z dne 18. 10. 2017 se ne sprejme. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 179/2014 z dne 7. 4. 2015 se sprejme v obravnavo.
Up-582/17 17. 6. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. X Ips 249/2016 z dne 5. 4. 2017 se ne sprejme. Ustavna pritožba zoper sodbo Upravnega sodišča, Oddelka v Celju, št. IV U 136/2015 z dne 14. 4. 2016 v zvezi z odločbo Ministrstva za okolje in prostor št. 3555-40/2013/2-SŽ z dne 4. 6. 2015 in odločbo Agencije Republike Slovenije za okolje št. 35529-1/2013-13 z dne 23. 4. 2013 se sprejme v obravnavo.
U-I-144/19 4. 7. 2019 Uradni list RS, št. 48/2019
Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje 150.a člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 66/17 in 22/19). Predlog, naj se do končne odločitve zadrži izvrševanje tretjega in sedmega odstavka 148. člena ter 149.b, 149.c in 156. člena Zakona o kazenskem postopku, se zavrne. O predlogu za zadržanje izvrševanja druge povedi prvega odstavka 216. člena Zakona o kazenskem postopku bo Ustavno sodišče odločilo posebej.
Up-757/19 9. 9. 2019 Neobjavljeno
Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. U 2/2019 z dne 12. 6. 2019 v zvezi z odločbo Sodnega sveta št. Su 558/2018 z dne 14. 2. 2019 se sprejme v obravnavo. Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvršitev odločbe Sodnega sveta št. Su 558/2018 z dne 14. 2. 2019.