Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-60/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.60.91
Akt:
Odlok Občinske skupščine Radovljica o javnem redu in miru v občini Radovljica (Ur. list RS, št. 24/91), 2. tč. 4. čl. in 1. tč. 1. odst. 18. čl.
Izrek:
Izpodbijane določbe odloka se odpravijo.
Evidenčni stavek:
V neskladju z ustavo je določba občinskega odloka, po kateri je prepovedano točiti alkoholne pijače v obratih družbene prehrane, prostorih organizacij, kjer servirajo ali prodajajo kruh, slaščice in so prvenstveno temu namenjene.
Geslo:
Stara in nova ustava podlaga obrazložitve ustavnega sodišča.

Prekoračitev ustavne pravice občine do samostojnega urejanja posameznih zadev.

Urejanje zakonske materije v občinskem odloku brez zakonskega pooblastila.

Varstvo javnega reda in miru - splošna prepoved točenja alkoholnih pijač v določenih obratov in organizacij.

Razširitev pobude na lastno iniciativo ustavnega sodišča.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 3., 6. tč. 1. odst. 321., 323. čl.

Ustava 1991, 140. čl.

Zakon o gostinski dejavnosti (ZGDej), 1. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-60/91 - 12
9/1-1992


O D L O Č B A


Ustavno sodišče je na pobudo Nešada Havzije z Bleda v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o javnem redu in miru v občini Radovljica na seji dne 9/1-1992

o d l o č i l o :

Določbe 2. točke 4. člena in 1. točke prvega odstavka 18. člena odloka o javnem redu in miru v občini Radovljica (Uradni list RS, št. 24/91) se odpravijo.

O b r a z l o ž i t e v

Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-60/91 z dne 30/10-1991 sprejelo pobudo, ki je bila vložena dne 17/6-1991, in začelo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku odločbe navedenih določb odloka. Po 2. točki 4. člena odloka je na območju občine Radovljica zaradi varstva javnega reda in miru prepovedano "točiti alkoholne pijače v obratih družbene prehrane, prostorih organizacij, kjer servirajo ali prodajajo kruh, slaščice in so prvenstveno temu namenjene". Pobudnik meni, da občina za tako ureditev, s katero posega v svobodo podjetniškega delovanja, nima nobene pravne osnove. Prodajanje alkoholnih pijač v lokalih, ki jih zajema 2. točka 4. člena odloka, po njegovem mnenju prav nič drugače ne vpliva na javni red in mir, kakor če bi se te stvari prodajale v drugih obratih, občina pa tudi ni pristojna za določanje prodajnega asortimenta.

Dovolitev točenja alkoholnih pijač v primerih iz 2. točke 4. člena odloka je opredeljena kot prekršek in sankcionirana z denarno kaznijo z določbo 1. točke prvega odstavka 18. člena odloka. Glede na to, da ta določba odloka v pobudi ni zajeta, je ustavno sodišče s sklepom z dne 30/10-1991 samo začelo postopek za oceno njene ustavnosti. Po določbi prvega odstavka 140. člena ustave spadajo v pristojnost občine lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. Skupščina občine Radovljica je z odlokom o javnem redu in miru predpisala med drugim ukrepe za varstvo javnega reda in miru na območju občine in pri tem z izpodbijano 2. točko 4. člena odloka prepovedala točenje alkoholnih pijač v obratih družbene prehrane ter prostorih organizacij, kjer servirajo ali prodajajo kruh, slaščice, in so prvenstveno temu namenjene. Točenje alkoholnih pijač pomeni strežbo s pijačo, ki se po 1. členu zakona o gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86) šteje za gostinsko dejavnost. Izpodbijane določbe odloka s tem, da na splošno prepovedujejo točenje alkoholnih pijač v določenih vrstah obratov in organizacij in sankcionirajo dovolitev takega točenja pijač, posegajo v urejanje gostinske dejavnosti. To pa presega okvir urejanja javnega reda in miru v občini in nima značaja lokalne zadeve, ki bi jo občina na podlagi prvega odstavka 140. člena ustave lahko urejala samostojno.

Skupščina občine Radovljica tudi na podlagi določb ustave, ki je veljala v času sprejetja odloka, ni mogla urejati zadev, ki so določene v izpodbijanih členih odloka. Na podlagi 3. oziroma 6. točke prvega odstavka 321. člena prejšnje ustave je razmerja, ki so skupnega pomena za delovne ljudi in občane na področju javne varnosti in na področjih blagovnega prometa, gostinstva, turizma, obrtne in druge gospodarske dejavnosti, urejala Skupščina Republike Slovenije z zakonom. Po 323. členu iste ustave je zakon lahko določil, da občine lahko s svojim predpisom uredijo posamezna vprašanja, ali pa jih uredijo drugače, kot so urejena z zakonom. Tako pooblastilo pa občini z zakonom ni bilo dano.

Ustavno sodišče je to odločbo sprejelo na podlagi prvega odstavka 161. člena ustave ob uporabi določbe 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji v sestavi: sodnik, ki nadomešča predsednika dr. Tone Jerovšek in sodniki: mag. Matevž Krivic, dr. Anton Perenič, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.


S o d n i k , ki nadomešča predsednika
dr. Tone Jerovšek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Nešad Havzija, Bled
Datum vloge:
17. 6. 1991
Datum odločitve:
9. 1. 1992
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
odprava podzakonskega predpisa/predpisa za izvrševanje javnih pooblastil
Objava:
Uradni list RS, št. 4/92 in OdlUS I, 1
Dokument:
US15348

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser