Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-3/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.3.91
Akt:
Odlok Občinske skupščine Radovljica o ustanovitvi javnega podjetja - Agencije za razvoj kulture in komunikacije Razor Radovljica (Ur. vestnik Gorenjske, št. 9/90)
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ker je izpodbijani odlok občinska skupščina med postopkom pred ustavnim sodiščem razveljavila in ni izkazano, da je povzročil posledice, je ustavno sodišče postopek ustavilo.
Geslo:
Pristojnost občin za ustanovitev javnega podjetja - za področje kulturne dejavnosti.

Dejavnost posebnega družbenega pomena.
Pravna podlaga:
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 22., 4. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-3/91-16
23/1-1992


S K L E P


Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine občine Radovljica o ustanovitvi javnega podjetja - Agencije za razvoj kulture in komunikacije Razor Radovljica na seji dne 23/1-1992

s k l e n i l o :

Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o ustanovitvi javnega podjetja - Agencije za razvoj kulture in komunikacije Razor Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 9/90) se ustavi.

O b r a z l o ž i t e v

Na predlog Izvršnega sveta Skupščine občine Radovljica je ustavno sodišče na seji dne 28/11-1991 sklenilo, da omogoči Skupščini občine Radovljica, da do 31/12-1991 sama odpravi neustavnost in nezakonitost odloka o ustanovitvi javnega podjetja - Agencije za razvoj kulture in komunikacije Razor Radovljica, ki ga je sprejela Skupščina občine Radovljica dne 19/12-1990.

Dne 17/12-1991 pa je Skupščina občine Radovljica sprejela odlok o razveljavitvi navedenega odloka, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 1/92-II. Javno podjetje, ustanovljeno s spornim odlokom, ni bilo registrirano. Ker so prenehali razlogi za oceno skladnosti spornega odloka z ustavo in zakonom, je ustavno sodišče postopek ustavilo.

Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo v skladu s 7. členom ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) ob uporabi 22. člena in 4. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).


P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Marko Bezjak, Radovljica
Datum vloge:
16. 1. 1991
Datum odločitve:
23. 1. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS I, 2
Dokument:
US15372

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser