Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14985 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-62/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.62.91
Akt:
Pravilnik TOZD Proizvodnja, v sestavi DO PAP Ljubljana o notranji organiziranosti in o razvidu del in nalog, z dne 25/6-1984 Pravilnik o notranji organiziranosti in razvidu del in nalog v PAP - INTEL, podjetje za telekomunikacijsko in kabelsko opremo Ljubljana, z dne 16/4-1990
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti obeh pravilnikov se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Po spremembi ustave 23. decembra 1991 ustavno sodišče ni pristojno za oceno splošnih aktov, ki niso bili izdani v izvrševanju javnih pooblastil.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno splošnega akta, ki ni izdan za reševanja javnih pooblastil.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 1. odst. 160. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 1. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-62/91-8
6.2.1992


S K L E P


Ustavno sodišče je na seji dne 6.2.1992 obravnavalo pobudo Toma Permeta iz Ljubljane in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti pravilnika o notranji organiziranosti in o razvidu del in nalog TOZD Proizvodnja, v sestavi DO PAP Ljubljana, ki ga je sprejel delavski svet temeljne organizacije združenega dela dne 25.6.1984, in pravilnika o notranji organiziranosti in razvidu del in nalog v PAP-INTEL, podjetju za telekomunikacijsko in kabelsko opremo Ljubljana, ki ga je sprejel delavski svet podjetja dne 16.4.1990.

O B R A Z L O Ž I T E V :

Pobudnik je vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku tega sklepa navedenih pravilnikov. Vloga ni bila popolna in pobudnik se je obvezal konkretizirati jo po končanem postopku pred sodiščem združenega dela. V decembru 1991 je bila sprejeta nova ustava, ki daje ustavnemu sodišču pristojnost za oceno ustavnosti in zakonitosti le takih splošnih aktov, ki so bili izdani za izvrševanje javnih pooblastil. Izpodbijana pravilnika nimata takega pravnega značaja, zato ustavno sodišče za njuno oceno ni pristojno.

Ustavno sodišče je sklenilo, kot je razvidno iz izreka tega sklepa, na podlagi 1. odstavka 160. člena ustave in 1. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).


P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
akt podjetja oz. družbe
Vlagatelj:
Tomo Perme, Ljubljana
Datum vloge:
19. 6. 1991
Datum odločitve:
6. 2. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS I, 4
Dokument:
US15388

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser