Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-113/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.113.91
Akt:
Odlok Občinske skupščine Celje o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Celje (Ur. list SRS, št. 43/85), 2. odst. 2. člena

Sklep Izvršnega sveta iste občinske skupščine o vrednosti točke (Ur. list RS, št. 7/91 in 8/91)
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijane določbe odloka in sklepa se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ni v neskladju z zakonom določba občinskega odloka, po kateri izvršni svet ugotavlja valorizirano vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Prav tako ni kršeno ustavno načelo o prepovedi retroaktivnosti, če izvršni svet to vrednost točke ugotovi v teku trimesečja, za katerega točka velja.
Geslo:
Retroaktivni (povratni) učinek občinskega predpisa (sklep izvršnega sveta občinske skupščine).

Pristojnost občine, da izvršni svet pooblasti za izvrševanje svojega predpisa (določanje vrednosti točke za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča).

Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno medsebojne skladnosti občinskih predpisov (akta izvršnega sveta z občinskim odlokom).

Pravica občine do ugotavljanja odgovornosti izvršnega sveta za izvajanje politike in izvrševanje predpisov.
Pravna podlaga:
Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSS), 58. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 15. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-113/91-5
13/2-1992


S K L E P


Ustavno sodišče je na seji dne 13/2-1992 obravnavalo pobudo Borisa Ostruha iz Celja in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti:

1. drugega odstavka 2. člena odloka Skupščine občine Celje o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Celje (Uradni list SRS, št. 43/85) ter 2. sklepov Izvršnega sveta Skupščine občine Celje o vrednosti točke (Uradni list RS, št. 7/91 in 8/91-I).

O b r a z l o ž i t e v :

Pobudnik je dal pobudo za oceno zakonitosti v izreku tega sklepa navedenega predpisa Skupščine občine Celje ter ustavnosti dveh sklepov njenega izvršnega sveta, temelječih na izpodbijani določbi odloka. Pobudnik meni, da drugi odstavek 2. člena odloka Skupščine občine Celje o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Celje, s katerim je občinska skupščina pooblastila izvršni svet za ugotavljanje valorizirane vrednosti točke pri nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ni v skladu z določbo 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, p. 32/85 in 33/89), po kateri nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določa občinska skupščina in ne njen izvršni svet. Sklepa izvršnega sveta, s katerima se ugotavlja vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za poslovne in stanovanjske površine, po njegovem mnenju zato nista zakonita. Poleg tega pobudnik meni, da je vrednost točke in njena uporaba s sklepoma določena za nazaj, kar ni v skladu z 261. členom ustave iz leta 1974.

Pobuda ni utemeljena.

Po 58. členu zakona o stavbnih zemljiščih se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje na območju mest in naselij mestnega značaja, na območjih, ki so določena za stanovanjsko in drugačno kompleksno graditev, na območjih, za katera je sprejet prostorski izvedbeni načrt, in na drugih območjih, ki so opremljena z vodovodnim, kanalizacijskim in električnim omrežjem. Območje, na katerem se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, določi občinska skupščina. Občinska skupščina na podlagi 61. člena zakona določa višino nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skladu z dogovorom o usklajevanju meril in območij, na katerih se plačuje nadomestilo, in za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sklenejo občine, pri čemer upošteva zlasti opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na te objekte in naprave, lego in namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča, izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih in merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Na navedeni zakonski podlagi je Skupščina občine Celje sprejela odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Celje (Uradni list SRS, št. 2/85), v katerem je predpisala merila za oblikovanje nadomestila ter določila, da se višina nadomestila določa z metodo točkovanja (15., 16. in 17. člen). Hkrati je določila tudi vrednost točke, ki je v času sprejetja odloka znašala 0,066 din (20. člen). S sprejetjem odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Celje je skupščina spremenila dotedanjo metodo izračunavanja valorizirane vrednosti točke, ki jo je izhodiščno določila sama, ter z izpodbijano določbo odloka pooblastila izvršni svet za ugotavljanje te vrednosti (1. in 2. člen).

Skupščina torej določanja vrednosti točke ni prepustila izvršnemu svetu, temveč ga je skladno z določbo 156. člena statuta občine Celje (Uradni list SRS, št. 6/82, 73/90 in 13/91) pooblastila za izvrševanje svojega predpisa.

Uprava za družbene prihodke, ki deluje na podlagi 3. člena zakona o upravah za družbene prihodke (Uradni list SRS, št. 3/81 in 6/83), izdaja po določbi 62. člena zakona o stavbnih zemljiščih zavezancu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča odmerno odločbo v zadnjem trimesečju tekočega leta, ko je znana vrednost točke nadomestila tudi za četrto trimesečje. Do izdaje te odločbe pa plačujejo zavezanci samo akontacije nadomestila na podlagi odmerne odločbe iz preteklega leta. Akontativni način plačevanja pomeni končni obračun in s tem tudi določitev končne obveznosti plačila ob zaključku leta, ko se zavezancu določi končna višina celoletne obveznosti plačila. Medletno (trimesečno) ugotovljena sprememba v višini nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča zato nima retroaktivnega učinka, ker s tako spremembo obveznost zavezanca ni določena dokončno in tudi ne za nazaj.

Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče sklenilo tako, kot je razvidno iz izreka tega sklepa, na podlagi 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).


P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Boris Ostruh, Celje
Datum vloge:
5. 12. 1991
Datum odločitve:
13. 2. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS I, 5
Dokument:
US15412

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser