Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14988 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-101/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.101.91
Akt:
Sklep Izvršnega sveta Občinske skupščine Črnomelj o sprejemu študije lokacij za kioske v Črnomlju (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/91)
Izrek:
Pobuda za oceno zakonitosti izpodbijanega sklepa se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ni pristojno za oceno sklepa izvršnega sveta občinske skupščine o sprejetju študije lokacij, ki po svoji vsebini ni predpis.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno zakonitosti akta občinskega izvršnega sveta, ki ni predpis.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 160. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 1. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-101/91
13.2.1992


S K L E P


Ustavno sodišče je na seji dne 13.2.1992 obravnavalo pobudo Janeza Ivanetiča iz Črnomlja, ki ga zastopata Tone Škerlj in Borut Škerlj, odvetnika v Novem mestu in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno zakonitosti sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Črnomelj o sprejemu študije lokacij za kioske v Črnomlju (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/91).

O B R A Z L O Ž I T E V :

Pobudnik je vložil pobudo za oceno zakonitosti sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Črnomelj, ki se nanaša na sprejem študije lokacij za kioske v Črnomlju, ki jo je izdelal "SAVA PROJEKT", podjetje za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring p.o. Krško. V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje, Kanižarica in Blatnik (SDL, št. 14/90) so bile predvidene lokacije kioskov v raznih območjih mesta Črnomelj. S sklepom izvršnega sveta pa naj bi se bila situacija spremenila, ker da omenjena študija lokacij za kioske ne predvideva lokacij v tistih predelih, na katerih jih sicer dopušča citirani odlok. Omenjeni sklep po mnenju pobudnika ni zakonit, ker nima temelja niti v citiranem odloku o prostorskih ureditvenih pogojih niti v zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.

Skupščina občine Črnomelj v odgovoru na pobudo navaja, da študija lokacij za kioske, sprejeta z izpodbijanim sklepom, služi kot strokovna podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije. Ta študija predlaga trinajst lokacij na najbolj ugodnih in ustreznih mestih, na katerih prej sprejeti prostorski ureditveni pogoji dovoljujejo postavitev kioskov. Ustreznost predlaganih lokacij je določena ob upoštevanju meril in pogojev, ki jih določajo prostorski ureditveni pogoji. Ti prostorski ureditveni pogoji namreč določajo le območja, kjer je možna postavitev kioskov, ne pa tudi samih lokacij le-teh. Izbiro nove lokacije kioska za prodajo hitro pripravljene hrane in pijač v okviru študije lokacij za kioske določa tudi III. točka sodne poravnave med občino Črnomelj in Janezom Ivanetičem. V njej se občina zavezuje, da bo izdelala ponudbo novih lokacij, Janez Ivanetič pa ima prednostno pravico izbire nove lokacije za tovrstno dejavnost. V historičnem mestnem jedru (Trg svobode), v katerem sedaj stoji kiosk Janeza Ivanetiča brez uradnega dovoljenja pristojnega občinskega organa, bodo lokacije, namembnost in arhitektonsko oblikovanje kioskov natančneje kot v študiji lokacij za kioske določene z ureditvenim načrtom, katerega predvideva 53. člen odloka o prostorskih ureditvenih pogojih.

Ob preizkusu pobude je ustavno sodišče ugotovilo, da obravnavani sklep o sprejemu študije lokacij za kioske v Črnomlju določa le, da ta študija služi kot strokovna podlaga za izdelavo lokacijske dokumentacije, ki je po zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) pogoj za izdajo lokacijskega dovoljenja.

V navedeni študiji so opredeljene lokacije, primerne za kioske različnih namembnosti, ki so opremljene s komunalnimi priključki in stojijo na zemljiščih, ki niso privatna lastnina. Lokacije so predlagane na območjih, na katerih sprejeti prostorski ureditveni pogoji dovoljujejo postavitev kioskov. Iz same študije izhaja, da ni izključena možnost, da bi potencialni interesent postavil kiosk tudi na kakšni drugi lokaciji, kjer bi bilo to po odloku možno, če bi bil pripravljen njeno neopremljenost sanirati na lastne stroške.

Izpodbijani sklep po svoji vsebini ni predpis, zato ustavno sodišče po 160. členu ustave ni pristojno za oceno njegove zakonitosti. Morebitne ugovore, nanašajoče se na skladnost s tem sklepom sprejete študije z odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih in z zakonom, je torej možno uveljavljati le v ustreznih upravnih oziroma sodnih postopkih.

Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi prve alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).


P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Janez Ivanetič, Črnomelj
Datum vloge:
12. 11. 1991
Datum odločitve:
13. 2. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS I, 6
Dokument:
US15413

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser