Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-71/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.71.91
Akt:
Pravilnik Izvršnega sveta Občinske skupščine Izola o pogojih, načinu in postopku za prodajo stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih prostorov, stavb in drugih delov stavb (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran in Sežana, št. 27/91), 4. alinea 12. čl.
Izrek:
Pobuda za oceno zakonitosti izpodbijane določbe pravilnika se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ni v neskladju z zakonom določba pravilnika občinskega izvršnega sveta, po kateri lahko vsak občan da pobudo za prodajo poslovnega prostora v družbeni lastnini.
Geslo:
Pravica občine kot uporabnika poslovnega prostora v družbeni lastnini, da poslovni prostor proda občanu na javni dražbi.

Predkupna pravica dosedanjega najemnika poslovnega prostora.
Pravna podlaga:
Zakon o prometu z nepremičninami (ZPN), 1.odst. 6., 8. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 15. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-71/91-5
13/2-1992


S K L E P


Ustavno sodišče je na seji dne 13/2-1992 obravnavalo pobudo Gvida Mikca iz Izole in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno zakonitosti 4. alineje 12. člena pravilnika Izvršnega sveta Skupščine občine Izola o pogojih, načinu in postopku za prodajo stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih prostorov, stavb in drugih delov stavb (Uradne objave občin Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran in Sežana, št. 27/91).

O b r a z l o ž i t e v

Pobudnik predlaga oceno zakonitosti 4. alinee 12. člena v izreku sklepa navedenega pravilnika, po kateri se prodaja poslovnih prostorov, garaž in drugih nepremičnin (kleti, podstrešja, pralnice, sušilnice in podobno) začne na pobudo občana. Pobudnik meni, da je nezakonito, da lahko da pobudo katerikoli občan, čeprav poslovni prostor že uporablja nekdo drug, ki pa nima dovolj denarja za nakup tega poslovnega prostora. Pobudnik meni, da bi ta možnost eventualno lahko veljala le za občane konkretne občine, kjer je ta poslovni prostor. Pobudnik tudi meni, da bi moralo biti najemniku omogočeno uveljavljati predkupno pravico še določen čas po zaključeni licitaciji.

Pobuda ni utemeljena.

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88) nima določb o prodaji poslovnih prostorov. Po zakonu o prometu z nepremičninami (Uradni list SRS, št. 19/76 in 42/86) je promet z zemljišči, stavbami in posameznimi deli stavb prost pod pogoji, ki jih določa zakon. Za promet z nepremičninami se šteje prenos pravice uporabe oziroma lastninske pravice s pravnimi posli med živimi. Pogodba o prenosu nepremičnine mora biti pisna (1., 3. in 5. člen). Občani brez plačila ne morejo pridobiti pravice uporabe oziroma lastninske pravice na nepremičninah v družbeni lastnini. Družbene pravne osebe smejo, če zakon ne določa drugače, prodati stavbe in posamezne dele stavb, na katerih je lahko lastninska pravica, občanom, društvom in drugim civilnim pravnim osebam samo na javni dražbi (prvi odstavek 6. člena in 8. člen).

Iz navedene ureditve izhaja, da občina kot uporabnik poslovnega prostora v družbeni lastnini lahko poslovni prostor proda občanu na javni dražbi. Občan lahko na javni dražbi kupi poslovni prostor kot najboljši ponudnik. Zato ni mogoče pritrditi pobudniku, ko trdi, da ni v skladu z zakonom, da lahko vsak občan da pobudo za prodajo poslovnega prostora. Dosedanji najemnik je varovan z najemno pogodbo, sklenjeno za določen ali nedoločen čas, in v njej določenim odpovednim rokom ter s predkupno pravico. To pomeni, da ima ob enakih pogojih možnost nakupa poslovnega prostora pred drugimi kupci. Ker gre za prost promet, ni mogoče od nakupa pod enakimi pogoji izključevati nobenega državljana Republike Slovenije, oziroma nakup omejiti le na prebivalce določene občine. Stvar najemnikovega interesa in njegovih premoženjskih razmer pa je, če se bo za nakup odločil. Mesečna najemnina, ki jo plačuje najemnik, predstavlja odmero za uporabo poslovnega prostora, kar na premoženjski status nima vpliva. Po izvedeni javni dražbi se z najboljšim ponudnikom sklene prodajna pogodba, zato ni utemeljeno stališče, da najemnik lahko uveljavlja predkupno pravico še nekaj časa po opravljeni dražbi.

Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).


P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Gvido Mikac, Izola
Datum vloge:
18. 7. 1991
Datum odločitve:
13. 2. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS I, 7
Dokument:
US15414

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser