Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-93/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.93.91
Akt:
Odlok Občinske skupščine Tržič o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Tržič za območje izven ureditvenih območij naselij (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/86), 34. čl.
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijane določbe odloka se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ni sprejelo pobude za oceno zakonitosti, ker pobudnik ni izkazal svojega pravnega interesa.
Geslo:
Pravni interes kot procesna predpostavka v postopku pred ustavnim sodiščem (2. odst. 162. čl. ustave RS).
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 2. odst. 162. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-93/91-9
13/2-1992
 
 
S K L E P
 
 
Ustavno sodišče je na seji dne 13/2-1992 obravnavalo pobudo Rajka Premrla iz Tržiča in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno zakonitosti 34. člena odloka Skupščine občine Tržič o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Tržič za območje izven ureditvenih območij naselij (Uradni vestnik Gorenjske, št. 12/86).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Občan je dne 28/10-1991 vložil pobudo za oceno zakonitosti v izreku tega sklepa navedene določbe občinskega odloka. Dne 23/12-1991 je Skupščina Republike Slovenije razglasila ustavo Republike Slovenije, ki v drugem odstavku 162. člena določa, da vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj pravni interes.
 
Dne 20/1-1992 je vlagatelj pobude pismeno izjavil, da je njegov pravni interes utemeljen z uporabo izpodbijanega 34. člena odloka, ki občane izloča iz postopka sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov. Ustavno sodišče je ugotovilo, da pobudniku ni uspelo naknadno izkazati svojega pravnega interesa in s tem izpolniti procesnega pogoja, določenega z ustavo, za začetek postopka. Zato je na podlagi drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v povezavi s 7. členom ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) sklenilo, kot je navedeno v izreku tega sklepa.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Rajko Premrl, Tržič
Datum vloge:
28. 10. 1991
Datum odločitve:
13. 2. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS I, 8
Dokument:
US15415

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser