Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-59/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.59.91
Akt:
Zakon o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja (Ur. l. SRS, št. 10/90), 6. čl.

Uredba o načinu obračunavanja in plačevanja ekološkega davka (Ur. l. SRS, št. 10/90)
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti izpodbijane določbe zakona in uredbe se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Zakon o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja je bil sprejet v januarju 1990, torej pred razglasitvijo navedene temeljne ustavne listine in bi glede na to bilo izpodbijano določbo mogoče ocenjevati le v obsegu navedenega 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave, če bi pobudnik svojo vlogo ob izkazanem pravnem interesu utemeljeval v tej smeri. Pobudnik po uveljavitvi nove ustave svoje vloge v določenem roku ni dopolnil. Določba 6. člena zakona o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja je ob koncu januarja s 5. točko prvega odstavka 89. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92) prenehala veljati in je zato šteti, da je tudi odpadel razlog, zaradi katerega je bila pobuda vložena.
Geslo:
Izkazan pravni interes vlagatelja kot procesni pogoj.

Prenehanje veljavnosti izpodbijane zakonske ureditve.

Posredni - neposredni ekološki davek.

Postopek pred ustavnim sodiščem po 1. členom ustavnega zakona za izvedbo ustave 1991 (poziv pobudnika).

Obveznost porabnikov električne energije, da plačajo ekološki davek.
Pravna podlaga:
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 15. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-59/91 - 7
27/2-1992


S K L E P


Ustavno sodišče je na seji dne 27/2-1992 obravnavalo pobudo Aleksandra Cvetka iz Ljubljane in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne bo začelo postopka za oceno ustavnosti določbe 6. člena zakona o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja (Uradni list SRS, št. 2/90) in uredbe o načinu obračunavanja in plačevanja ekološkega davka (Uradni list SRS, št. 10/90).

O b r a z l o ž i t e v

Pobudnik je vložil pobudo za oceno ustavnosti v izreku tega sklepa navedene določbe zakona, po kateri so ekološki davek plačevali porabniki električne energije, katerih poraba presega 100 kwh na mesec, na način, ki ga je predpisal Izvršni svet Skupščine SR Slovenije. Pobudnik glede na to izpodbija tudi ustavnost uredbe o načinu obračunavanja in plačevanja ekološkega davka, ne da bi pri tem posebej izpodbijal še kakšno njeno konkretno določbo. Pobudnik meni, da uporaba elektrike ne pomeni nedovoljenega posega v naravo in da zato ni vzročne zveze med ravnanjem porabnikov in obdavčevanjem z ekološkim davkom. Izpodbijana določba naj bi bila v neskladju z določbo amandmaja XXIX k ustavi Republike Slovenije. V decembru 1991 je bila sprejeta nova ustava. Po 1. členu ustavnega zakona za izvedbo ustave med drugim ni mogoče začeti postopka za oceno ustavnosti predpisov, sprejetih do razglasitve Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, razen če ti predpisi posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine.

Zakon o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja je bil sprejet v januarju 1990, torej pred razglasitvijo navedene temeljne ustavne listine in bi glede na to bilo izpodbijano določbo mogoče ocenjevati le v obsegu navedenega 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave, če bi pobudnik svojo vlogo ob izkazanem pravnem interesu utemeljeval v tej smeri. Pobudnik po uveljavitvi nove ustave svoje vloge v določenem roku ni dopolnil. Določba 6. člena zakona o zagotavljanju in uporabi sredstev za varstvo okolja je ob koncu januarja s 5. točko prvega odstavka 89. člena zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92) prenehala veljati in je zato šteti, da je tudi odpadel razlog, zaradi katerega je bila pobuda vložena.

Ustavno sodišče je sklenilo tako, kot je navedeno v izreku tega sklepa na podlagi 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 28/74 in 39/76) in 1. ter 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I).


P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Aleksander Cvetko, Ljubljana
Datum vloge:
12. 6. 1991
Datum odločitve:
27. 2. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS I, 12
Dokument:
US15469

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser