Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14988 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-26/91, U-U-27/91, U-I-28/91, U-I-31/91, U-I-32/91, U-I-34/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.26.91
Akt:
Sklepa sveta Krajevne skupnosti Slivje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za realizacijo letnih planov v krajevni skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 6/91) in o uvedbi samoprispevka za realizacijo letnih planov v krajevni skupnosti Slivje (Uradni list RS, št. 14/91)

Sklepa sveta Krajevne skupnosti Gorjansko o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)

Sklepa sveta Krajevne skupnosti Prešnica o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za razvoj krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 17/91)

Sklepa sveta Krajevne skupnosti Lokev o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin:

Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91 in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91) Sklepa sveta Krajevne skupnosti Zazid o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 23/91)

Sklepa sveta Krajevne skupnosti Tomaj o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin:

Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)

Sklepa sveta Krajevne skupnosti Podgorje na Krasu o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91)

Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dutovlje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin:

Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 12/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91

Sklepa sveta Krajevne skupnosti Dane pri Sežani o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 15/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 25/91)
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih sklepov se ustavi.
Evidenčni stavek:
Krajevne skupnosti so na podlagi sklepa ustavnega sodišča v določenem roku uskladile izpodbijane sklepe o razpisu referenduma in o uvedbi samoprispevka, pri tem pa niso spremenile obveznosti, določenih v izpodbijanih aktih. Zato je ustavno sodišče ustavilo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih sklepov.
Geslo:
Sklep sveta krajevne skupnosti o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka brez obveznih zakonskih sestavin: namen, skupni znesek in višina sredstev, odgovorni organi in način nadzora - način uporabe preostalih sredstev.

Ločeno mnenje.
Pravna podlaga:
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 25. čl.
Opomba:
Ustavno sodišče je zadevo zaradi ekonomičnosti postopka obravnavalo skupaj z zadevami, št. U-I-27/91, U-I-28/91, U-I-31/91, U-I-32/91, U-I-34/91, U-I-35/91, U-I-63/91 in U-I-64/91.
Polno besedilo:
U-I-26/91, U-I-27/91, U-I-28/91, U-I-31/91,
U-I-32/91, U-I-34/91, U-I-35/91, U-I-63/91, U-I-64/91
5.3.1992
 
 
 
 
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na pobudo Lojzeta Cafute iz Sežane v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepov krajevnih skupnosti z območja občine Sežana o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka in o uvedbi krajevnega samoprispevka na seji dne 5/3-1992
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti:
 
- sklepov sveta Krajevne skupnosti Slivje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za realizacijo letnih planov v krajevni skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran Postojna in Sežana, št. 6/91) in o uvedbi samoprispevka za realizacijo letnih planov v krajevni skupnosti Slivje (Uradni list RS, št. 14/91);
 
- sklepov sveta Krajevne skupnosti Gorjansko o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91);
 
- sklepov sveta Krajevne skupnosti Prešnica o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za razvoj krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 7/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 17/91);
 
- sklepov sveta Krajevne skupnosti Lokev o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91);
 
- sklepov sveta Krajevne skupnosti Zazid o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za potrebe krajevne skupnosti (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 8/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 23/91);
 
- sklepov sveta Krajevne skupnosti Tomaj o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91);
 
- sklepov sveta Krajevne skupnosti Podgorje na Krasu o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 9/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 20/91);
 
- sklepov sveta Krajevne skupnosti Dutovlje o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 12/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 21/91);
 
- sklepov sveta Krajevne skupnosti Dane pri Sežani o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka za krajevno skupnost (Uradne objave občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 15/91) in o uvedbi samoprispevka za krajevno skupnost (Uradni list RS, št. 25/91), se ustavi.
 
O B R A Z L O Ž I T E V
 
S sklepi z dne 13/6-1991 in z dne 20/6-1991 je ustavno sodišče sprejelo pobudo občana oziroma je v zvezi z njegovo pobudo začelo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanih splošnih aktov krajevnih skupnosti.
 
Na podlagi dogovora na sestanku predstavnikov Skupščine občine Sežana, posameznih krajevnih skupnosti z območja te občine in predstavnikov Ustavnega sodišča Republike Slovenije dne 9/10-1991 v Sežani in pisnega zaprosila občine z dne 14/10-1991 je ustavno sodišče s sklepi z dne 24/10-1991 določilo prizadetim krajevnim skupnostim dvomesečni rok za uskladitev izpodbijanih določb sklepov krajevnih skupnosti z ustavo in zakonom.
 
Ustrezno popravljena oziroma usklajena besedila izpodbijanih sklepov krajevnih skupnosti so bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 30/91 in v Uradnih objavah občin: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana, št. 43/91. Popravljeni oziroma dopolnjeni sklepi krajevnih skupnosti ne spreminjajo obveznosti prizadetih subjektov, določenih v izpodbijanih sklepih, temveč le sprejete sklepe dopolnjujejo v skladu z opravljenimi javnimi obravnavami o njihovih predlogih. Pri tem pa ni mogoče pritrditi pobudniku, da bi morale biti v obravnavanih sklepih povzete posamezne določbe zakona, saj to za zakonske norme prisilne narave ni potrebno. Ustavno sodišče je ugotovilo, da so bili sicer pri objavi popravljenih sklepov izpuščeni podatki o obravnavanju in sprejetju navedenih sklepov na sejah svetov krajevnih skupnosti, vendar tako obravnavanje kot sprejetje potrjujejo ustrezni zapisniki sej krajevnih skupnosti.
 
Ustavno sodišče je sprejelo navedeni sklep na podlagi 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek


6.3.1992


Ločeno mnenje sodnika Matevža Krivica 


Strinjam se z ustavitvijo postopka, vendar ne tudi z razlogom, iz katerega je bilo to storjeno. Mislim namreč, da bi bilo postopek treba ustaviti iz razloga, ki ga omenja šesta alinea drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred ustavnim sodiščem ("če prenehajo obstajati drugi procesni pogoji za nadaljevanje postopka"). Nova ustava je namreč v 162. členu predpisala, da je lahko pobudnik postopka pred ustavnim sodiščem le tisti, ki izkaže svoj pravni interes za to - po določbi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave pa ustavno sodišče deluje po tej ustavi in le glede z ustavo še neurejenih postopkovnih in drugih vprašanj smiselno uporablja prejšnje ustavne in zakonske določbe. Nova ustava je torej dotlej nenavadno široki oziroma neomejeni krog možnih sprožiteljev postopka razumno zožila, pri čemer pa še vedno ostaja v tem pogledu bistveno širokogrudnejša od drugih ureditev po svetu, saj je po nemškem in avstrijskem vzgledu na novo uvedla možnost ustavne pritožbe zoper posamične akte, hkrati pa ohranila možnost, da posamezniki s pobudo sprožijo tudi t.i. abstraktno kontrolo ustavnosti in zakonitosti splošnih aktov, le da morajo doslej za to izkazati svoj pravni interes.

V tem primeru pobudnik, ki ne živi na nobenem od območij, na katerih se je z izpodbijanimi akti uvedel samoprispevek, tudi na dodatni poziv ni mogel utemeljiti svojega pravnega interesa za pobudo, torej izkazati, da izpodbijani akti kakorkoli prizadevajo njegove pravice in interese. Splošnega interesa vseh državljanov, da so vsi pravni akti v državi ustavni in zakoniti, pa seveda ni mogoče šteti za pravni interes v smislu 162. člena ustave, saj bi pri taki interpretaciji ta ustavna določba izgubila svoj zožitveni pomen, ki je zanjo bistven.

Ker mora ustavno sodišče po že omenjeni določbi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave v vseh postopkih, torej tudi v že poprej začetih, delovati po določbah nove ustave, bi bilo v tem postopku torej treba ugotoviti, da naknadno uvedeni procesni pogoj - pravni interes pobudnika - ne obstaja, in s smiselno uporabo določbe šeste alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred ustavnim sodiščem (ki govori o prenehanju obstajanja procesnih pogojev, tu pa gre za nekoliko drugačno situacijo, ko ne obstaja naknadno uvedeni procesni pogoj) postopek ustaviti.


S o d n i k
mag. Matevž Krivic
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
akt krajevne skupnosti
Vlagatelj:
Lojze Cafuta, Sežana
Datum vloge:
22. 3. 1991
Datum odločitve:
5. 3. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS I, 14
Dokument:
US15520

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser