Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-111/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.111.91
Akt:
Odlok Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Energetika Ljubljana, (Ur. list RS, št. 21/91) 9. čl. in 2. stavek 1. odst. 12. čl.

Statut javnega podjetja Energetika Ljubljana, z dne 25/7-1991
Izrek:
Postopek za oceno zakonitosti izpodbijanih določb odloka se ustavi.
Evidenčni stavek:
Pobudnik je svojo pobudo umaknil in je zato ustavno sodišče ustavilo postopek.
Geslo:
Umik pobude kot podlaga za ustavitev postopka pred ustavnim sodiščem. Odločanje delavcev o statutu podjetja z referendumom in začasni statutarni sklep.

Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno statuta javnega podjetja - ni akt z javnimi pooblastili.

Mesto - družbenopolitična skupnost kot ustanovitelj javnega podjetja.

Javna podjetja posebnega pomena.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 5. al. 160. čl.

Zakon o podjetjih (ZP), 24. a čl., 46. čl. in 196. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 5. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-111/91 - 20
21/5-1992
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 21/5-1992 v postopku za oceno zakonitosti določb odloka Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Energetika Ljubljana
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za oceno zakonitosti 9. člena in drugega stavka prvega odstavka 12. člena odloka Skupščine mesta Ljubljana o organiziranju javnega podjetja Energetika Ljubljana (Uradni list RS, št. 21/91) se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Ustavno sodišče je na seji dne 23/4-1992 obravnavalo pobudo Franca Vidmarja iz Ljubljane, jo delno sprejelo in začelo postopek za oceno zakonitosti 9. člena in drugega stavka prvega odstavka 12. člena v izreku sklepa navedenega odloka Skupščine mesta Ljubljana. Dne 12/5-1992 je pobudnik sporočil, da svojo pobudo umika. Zaradi tega je ustavno sodišče sklenilo, da postopek ustavi.
 
Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 5. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Franc Vidmar, Ljubljana
Datum vloge:
28. 11. 1991
Datum odločitve:
21. 5. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS I, 37
Dokument:
US15817

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser