Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-53/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.53.91
Akt:
Zakon o proračunu Republike Slovenije za leto 1991, posebni del kot sestavni del zakona, koliko se nanaša na zagotovljena sredstva za plačilo storitev na področju zdravstva (32-II/2.3.3) (ZPro91)
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti izpodbijanega posebnega dela proračuna se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče po preteku koledarskega leta, za katerega je bil sprejet zakon o proračunu, tega zakona ni več pristojno ocenjevati in ustavi postopek.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno ustavnosti zakonov, ki so prenehali veljati.

Nenamenska proračunska razporeditev dela sredstev, zbranih s prispevkom za zdravstveno varstvo.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 409. čl., 109., 111. in 319. čl.

Ustava 1991, 161. čl.

Amandma XIX k ustavi 1974

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 1. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-53/91-17
4.6.1992
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku, začetem na pobudo Republiškega odbora Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije, na seji dne 4.6.1992
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za oceno ustavnosti posebnega dela proračuna Republike Slovenije za leto 1991 kot sestavnega dela zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1991 (Uradni list RS, št. 14/91), kolikor se nanaša na zagotovljena sredstva za plačilo storitev na področju zdravstva (32-II/2.3.3.), se ustavi.
 
O B R A Z L O Ž I T E V :
 
Ustavno sodišče je s sklepom z dne 21.11.1991 sprejelo pobudo in začelo postopek za oceno ustavnosti v izreku navedenih določb zakona o proračunu Republike Slovenije za leto 1991. V njem naj bi po tem sklepu ocenilo, ali je s pobudo izpodbijana nenamenska proračunska razporeditev dela sredstev, zbranih s prispevkom za zdravstveno varstvo, v skladu z določbami 109., 111. in 319. člena ustave iz leta 1974 in z amandmajem XIX k tej ustavi.
 
Ker je bila medtem (23.12.1991) sprejeta in uveljavljena nova ustava, po kateri ustavno sodišče ne more več ocenjevati ustavnosti zakonov, ki so že prenehali veljati, tako kot je bilo to možno po 409. členu ustave iz leta 1974, in ker je zakon o proračunu za leto 1991 z iztekom leta 1991 prenehal veljati oziroma se je z uveljavitvijo proračuna za leto 1992 končala tudi njegova uporaba kot zakonske podlage za začasno financiranje republike v prvih treh mesecih leta 1992, je ustavno sodišče postopek ustavilo.
 
Ustavno sodišče je postopek ustavilo na podlagi 1. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 28/74 in 39/76).
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Republiški odbor Sindikata zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije
Datum vloge:
23. 5. 1991
Datum odločitve:
4. 6. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS I, 40
Dokument:
US15827

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser