Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-95/91, U-I-102/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.95.91
Akt:
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, št. 18/91-I), (SZ), 113., 117., 119., 120., 121., 124., 125., 126. in 130. člen
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti izpodbijanih določb zakona se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Pobudnik ni izkazal pravnega interesa.
Geslo:
Izkazan pravni interes pobudnika kot procesni pogoj.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 2. odst. 162. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 6. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:
K obravnavani zadevi sta bili pridruženi zadevi U-I-103/91 in U-I-109/91 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.

Obravnavane zadeve so vsebinsko povezane z zadevami U-I-96/91, U-I-106/91, U-I-115/91, U-I-116/91, U-I-117/91, U-I-125/91, U-I-11/92, U-I-14/92, U-I-32/92, U-I-39/92 in U-I-42/92.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-95/91-49
14/5-1992
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 14/5-1992 obravnavalo pobudi Liberalno-demokratske stranke iz Ljubljane in Braneta Jakopiča iz Mengša za oceno ustavnosti nekaterih določb stanovanjskega zakona in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče ne sprejme pobud in ne začne postopka za oceno ustavnosti v pobudah navedenih določb stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Po določbi drugega odstavka 162. člena ustave lahko da pobudo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem vsakdo, če izkaže svoj pravni interes. Pobudnika Liberalno-demokratska stranka in Brane Jakopič v svojih pobudah pravnega interesa nista izkazala, zato ju je ustavno sodišče z dopisom z dne 5/2-1991 pozvalo, da svoj pravni interes za oceno ustavnosti v pobudi navedenih določb stanovanjskega zakona pisno pojasnita. Pobudnika v danem roku tega nista storila.
 
Ustavno sodišče je zaradi navedenega na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 6. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) sklenilo kot v izreku tega sklepa.
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Liberalno demokratska stranka Ljubljana
Datum vloge:
14. 11. 1991
Datum odločitve:
14. 5. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS I, 36
Dokument:
US15844

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser