Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-28/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.28.92
Akt:
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine (Ur. list RS, št. 28/91-I)
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ker je z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti, ki je začel veljati 28/3-1992, prenehal veljati odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine, je ustavno sodišče postopek za oceno njegove ustavnosti in zakonitosti ustavilo.
Geslo:
Zamudne obresti (obrestna mera) za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine.

Prenehanje veljavnosti republiškega podzakonskega predpisa (odlok izvršnega sveta - vlade) zaradi spremembe pravne podlage.

Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno primernosti.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 147. člen

Zakon o obrestni meri zamudnih obresti (ZOMZO), 6. člen.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 6. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-28/92-7
18/6-1992
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine, začetem s predlogi Tovarne vozil in toplotne tehnike "Boris Kidrič" p.o., EM Hidromontaža p.o. in Tovarne kovinske opreme Primat p.o. iz Maribora, na seji dne 18/6-1992
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine (Uradni list RS, št. 28/91-I in 1/92) se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Tovarna vozil in toplotne tehnike "Boris Kidrič" p.o. iz Maribora je s predlogom dne 16/3-1992 začela postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku sklepa navedenega odloka. Temu predlogu sta se pridružili še EM Hidromontaža p.o. in Tovarna kovinske opreme Primat p.o., obe iz Maribora.
 
Predlagateljica v predlogu navaja, da je 2,2-odstotna stopnja zamudnih obresti, ki se plačajo po napadenem odloku za vsak dan zamude, oderuška. Tudi 1,2-odstotna dnevna stopnja zamudnih obresti, ki se uporablja od 1. januarja 1992 dalje na podlagi odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o obrestni meri zamudnih obresti za davke, prispevke, carine in druge uvozne davščine (Uradni list RS, št. 1/92), za predlagateljico ne predstavlja znižanja, ki bi bilo sprejemljivo. Tako visoka stopnja zamudnih obresti draži blago in storitve predlagateljice, zato le-ta meni, da naj bi bila višina zamudnih obresti pogodbeno določena.
 
Predlagateljica je mnenja, da izpodbijani odlok ni v skladu z določbo 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter predlaga, da ga ustavno sodišče razveljavi. EM Hidromontaža p.o. in Tovarna kovinske opreme Primat p.o. se z navedbami in mnenjem predlagateljice v celoti strinjata. Izpodbijani odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije je začel veljati 7. decembra 1991.
 
V času veljavnosti napadenega odloka je Skupščina Republike Slovenije razglasila novo ustavo Republike Slovenije, v kateri 147. člen določa, da država z zakonom predpisuje davke, carine in druge dajatve. Na podlagi te ustavne določbe je sprejet zakon o obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 14/92), ki je pričel veljati 28/3-1992 in je z določbo 6. člena razveljavil vse zakonske določbe, na katere je bil napadeni odlok oprt.
 
Ustavno sodišče ugotavlja, da je na tej podlagi z uveljavitvijo navedenega zakona izpodbijani odlok prenehal veljati. Ustavno sodišče tudi ni našlo razlogov za odpravo tega odloka, ker je bil sprejet skladno z zakonom ter je zato na podlagi 6. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) postopek ustavilo.
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Tovarna vozil in toplotne tehnike Boris Kidrič, p.o., Maribor
Datum vloge:
17. 3. 1992
Datum odločitve:
18. 6. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS I, 42
Dokument:
US15853

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser