Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-7/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.7.92
Akt:
Odredba Izvršnega sveta Občinske skupščine Celje o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 23/91-I), 3. čl.

Odredba istega organa o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen (Ur. list RS, št. 27/91-I), 2. čl.
Izrek:
Izpodbijani določbi odredb se razveljavita, kolikor določata, da se uporablja odredba od 1/11-1991.
Evidenčni stavek:
V neskladju z ustavo so izpodbijane določbe odredb, ki določijo njihov učinek za nazaj pred njihovo objavo.
Geslo:
Retroaktivni (povratni učinek) občinskega predpisa.

Učinek odločbe ustavnega sodišča.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 414. čl., 1. odst. 257., 1. odst. 261. čl.

Ustava 1991, 1. odst. 155. čl.

Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-7/92-12
18/6-1992
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je na pobudi Borisa Ostruha in Draga Gregorina, obeh iz Celja, v postopku za oceno ustavnosti odredbe o določitvi najvišjih cen in odredbe o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi najvišjih cen, ki ju je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Celje, na seji dne 18/6-1992
 
o d l o č i l o :
 
1. Odpravita se del določbe 3. člena odredbe o določitvi najvišjih cen in del določbe 2. člena odredbe o spremembi in dopolnitvi te odredbe, ki ju je sprejel Izvršni svet Skupščine občine Celje (Uradni list RS, št. 23/91-I in 27/91-I, popravek št. 28/91-I), ki določata, da se odredba uporablja od 1/11-1991.
 
2. Ta odločba ima pravne učinke po 414. in 415. členu ustave Republike Slovenije iz leta 1974.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Ustavno sodišče je na seji dne 16/4-1992 sklenilo, da sprejme pobudi in začne postopek za oceno ustavnosti v izreku odločbe navedenih določb odredbe o določitvi najvišjih cen.
 
Odredba je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 23/91-I, z dne 8/11-1991, 3. člen odredbe pa določa, da se uporablja od 1/11-1991 dalje. Sprememba odredbe je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 27/91-I z dne 29/11-1991, s popravkom v Uradnem listu RS, št. 28/91-I z dne 6/12-1991, 2. člen te odredbe pa določa, da se uporablja od 1/11-1991.
 
V času objave odredbe je veljala še ustava iz leta 1974, ki je v prvem odstavku 257. člena določala, da morajo biti zakoni, drugi predpisi in splošni akti organov družbenopolitičnih skupnosti objavljeni, preden začno veljati. Prvi odstavek 261. člena ustave je določal, da predpisi in drugi splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj. Izpodbijana dela 3. člena odredbe o določitvi najvišjih cen in 2. člena odredbe o njeni spremembi in dopolnitvi, ki določata retroaktivno uporabo odredbe za čas pred njeno objavo od 1/11-1991 dalje, sta bila zato v neskladju z navedenimi določbami ustave iz leta 1974 in sta v neskladju tudi z določbo prvega odstavka 155. člena sedanje ustave.
 
Ustavno sodišče je odpravilo določbi, ki sta uveljavili učinke odredbe za nazaj. Zato je odločilo, da ima ta odločba pravne učinke po 414. in 415. členu ustave iz leta 1974.
 
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) v sestavi: predsednik dr.Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Boris Ostruh, Celje
Datum vloge:
27. 1. 1992
Datum odločitve:
18. 6. 1992
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Objava:
Ur. list RS, št. 34/92 in OdlUS I, 43
Dokument:
US16050

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser