Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-104/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.104.91
Akt:
Odlok Občinske skupščine Žalec o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Ur. l. SRS, št. 8/88)

Sklep Izvršnega sveta Skupščine občine Žalec o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991 (Ur. l. RS, št. 47/90 in 24/91)
Izrek:
Izpodbijani odlok se razveljavi. Razveljavitev učinkuje po preteku 6 mesecev od dneva objave odločbe v uradnem listu RS. Ugotavlja se, da izpodbijani sklep ni bil v skladu z zakonom.
Evidenčni stavek:
Določba odloka občinske skupščine, ki prenaša svojo z zakonom določeno pristojnost, da določi vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, na izvršni svet občinske skupščine, ni v skladu z zakonom.

Ustavno sodišče je ustavilo postopek za oceno zakonitosti sklepa izvršnega sveta občinske skupščine o določitvi vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991, ki je s potekom tega leta prenehal veljati.
Geslo:
Prenos pooblastila občinske skupščine za določanje vrednosti točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na občinski izvršni svet.

Razveljavitev občinskega predpisa z odložnim učinkom šestih mesecev.

Pravna praznina.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 422. čl.

Ustava 1991, 1. odst. 161. čl.

Ustavni zakon za izvedbo Ustave RS (UZIU), 7. čl.

Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ), 61. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS). 2. al. 3. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-104/91 - 14
18/6-1992
 
ODLOČBA IN SKLEP
 
Ustavno sodišče je na pobudo Marka Flajsa in drugih občanov iz Žalca v postopku za oceno zakonitosti odloka Skupščine občine Žalec o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča in sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Žalec o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991 na seji dne 18/6-1992
 
I. o d l o č i l o :
 
Odlok Skupščine občine Žalec o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 8/88) se razveljavi. Razveljavitev učinkuje po poteku šestih mesecev od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Ta odločitev ima pravne učinke po prvem in drugem odstavku 414. člena ustave iz leta 1974 po poteku roka iz prejšnjega odstavka.
 
II. s k l e n i l o :
 
Postopek za oceno zakonitosti sklepa Izvršnega sveta Skupščine občine Žalec o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991 (Uradni list RS, št. 47/90 in 24/91) se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Na podlagi pobude je ustavno sodišče s sklepom št. U-I-104/91 - 7 z dne 20/2-1992 začelo postopek za oceno zakonitosti v izreku tega sklepa navedenih splošnih aktov, ker je menilo, da bo moralo oceniti, ali sta v skladu z določbo 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89). Ta določa, da nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi občinska skupščina. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je Skupščina občine Žalec s sprejetjem odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 8/88) spremenila 17. člen odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 21/81, 36/83, 10/86 in 1/87), ki je do tedaj določal vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, s tem da je pooblastilo za določanje vrednosti točke tega nadomestila prenesla na Izvršni svet Skupščine občine Žalec. V izvrševanju nanj prenesenega pooblastila je Izvršni svet Skupščine občine Žalec določil vrednost točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1991 z izpodbijanim sklepom, ki je s potekom tega leta nehal veljati.
 
Ustavno sodišče je ocenilo, da je občinska skupščina s prenosom zakonskega pooblastila, ki pooblašča njo, ravnala v neskladju s citirano določbo 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih. Zato je ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 161. člena ustave Republike Slovenije in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) občinski odlok razveljavilo z odložnim učinkom šestih mesecev, da bi preprečilo nastanek pravne praznine in občinski skupščini omogočilo, da z odlokom določi vrednost točke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Glede sklepa občinskega izvršnega sveta, ki je prenehal veljati s potekom leta 1991, pa je postopek za oceno tega splošnega akta ustavilo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 6. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS. To odločbo in sklep je sprejelo ustavno sodišče v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki: dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Marko Flajs in drugi
Datum vloge:
18. 11. 1991
Datum odločitve:
18. 6. 1992
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Objava:
Ur. list RS, št. 34/92 in OdlUS I, 45
Dokument:
US16052

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser