Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-74/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.74.91
Akt:
Pravilnik Izvršnega sveta Skupščine občine Ljubljana Center o določanju najemnin (Ur. list RS, št. 3/91-I in 8/92)
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega pravilnika se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče je ugotovilo, da pobudnik ni izkazal svojega pravnega interesa, zaradi česar ni izpolnjen procesni pogoj, določen z ustavo za začetek postopka.
Geslo:
Izkazan pravni interes pobudnika kot procesni pogoj za začetek postopka pred ustavnim sodiščem.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 2. odst. 162. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 6. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-74/91-
2.7.1992
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 2.7.1992 obravnavalo pobudo Žige Kluna iz Ljubljane in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne začne postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti določb, ki se nanašajo na javne površine v pravilniku o določanju najemnin (Uradni list RS, št. 3/91-I in 8/92).
 
O B R A Z L O Ž I T E V :
 
Žiga Klun je dne 26.7.1991 vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku tega sklepa navedenih določb pravilnika.
 
Menil je, da te določbe niso v skladu z ustavo in tudi ne z zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74 in 34/88).
 
Dne 23.12.1991 je Skupščina Republike Slovenije razglasila ustavo Republike Slovenije, ki v drugem odstavku 162. člena določa, da vsakdo lahko da pobudo za začetek postopka, če izkaže svoj pravni interes.
 
Predlagatelj pobude se ni odzval pismenemu vabilu ustavnega sodišča z dne 15.1.1992, naj utemelji svoj pravni interes, in ponovitvi tega vabila z dne 16.4.1992.
 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da vlagatelj pobude ni izkazal svojega pravnega interesa, zaradi česar ni izpolnjen procesni pogoj, določen z ustavo za začetek postopka. Zato je na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in 6. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) sklenilo, kot je navedeno v izreku tega sklepa.
 
S o d n i k ,
ki nadomešča predsednika
dr. Tone Jerovšek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Žiga Klun, Ljubljana
Datum vloge:
29. 7. 1991
Datum odločitve:
2. 7. 1992
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS I, 46
Dokument:
US16055

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser