Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15667 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-1/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.1.92
Akt:
Odlok o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za katere zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja, do izvedbe nacionalizacije (Ur. list RS, št. 33/91 in 3/92)
Izrek:
Izpodbijani odlok se razveljavi.
Evidenčni stavek:
Odlok vlade ni v skladu s 120. in 153. členom ustave, ker nima podlage v zakonu. Načelo delitve oblasti po ustavi izključuje možnost, da bi vlada spreminjala ali samostojno urejala zakonska vprašanja. Podzakonski akti lahko normirajo le izvajanje tistega, kar je že urejeno v zakonu.
Geslo:
Nepristojnost izvršilne (vlade) in upravne oblasti do zakonodajne dejavnosti (izdajanje splošnih norm).

Načelo delitve oblasti.

Urejanje zakonske materije s podzakonskim (izvršilnim) predpisom. Omejevanje lastninske pravice s podzakonskim predpisom (ustavne pravice in svoboščine).
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 120. in 153. čl., 87. čl., 67. čl., 1. odst. 160. čl. Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.

Zakon o denacionalizaciji (ZDen), 88. čl. 84. čl.

Zakon o gozdovih (ZG)

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-1/92-19
9/7-1992
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je na pobudo Združenja lastnikov razlaščenega premoženja Ljubljana in Izvršilnega odbora Splošnega združenja gozdarstva Slovenije v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti na seji dne 9/7-1992
 
o d l o č i l o :
 
Odlok o upravljanju gozdov v družbeni lastnini, za katere zakon o denacionalizaciji določa obveznost vračanja, do izvedbe denacionalizacije (Uradni list RS, št. 33/91 in 3/92) se razveljavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-1/92 z dne 18/6-1992 sprejelo pobudi in začelo postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku odločbe navedenega odloka. Oba pobudnika, tako Združenje lastnikov razlaščenega premoženja, ki je vložilo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti omenjenega odloka, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 33/91, kot Splošno združenje gozdarstva Slovenije, ki je vložilo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti spremembe navedenega odloka, objavljene v Uradnem listu RS, št. 3/92, menita, da vlada nima pooblastila za izdajo odloka z navedeno vsebino in da zato odlok ni v skladu z ustavo in zakonom o denacionalizaciji. Združenje lastnikov razlaščenega premoženja še navaja, da je vlada z odlokom vsebinsko spremenila osnovno intencijo zakona o denacionalizaciji (88. člen), ki z dnem njegove uveljavitve prepoveduje razpolaganje z nepremičninami oziroma premoženjem, glede katerega po določbah zakona obstaja dolžnost vrnitve. Izvršilni odbor Splošnega združenja gozdarstva Slovenije pa meni, da vlada nima niti po ustavi niti po zakonu o denacionalizaciji nobenega pooblastila, da poseže v upravljanje in uporabo gozdov. Pooblastilo iz zakona o denacionalizaciji pa je presegla, saj je ta zakon omejil le pravico do razpolaganja (odtujitev ali obremenitev).
 
Pri oceni ustavnosti in zakonitosti odloka je ustavno sodišče ugotovilo, da odlok, izdan na podlagi 84. člena zakona o denacionalizaciji, ni v skladu s 120. in 153. členom ustave. Po 120. členu ustave opravljajo upravni organi svoje delo samostojno v okviru in na podlagi ustave in zakonov. 153. člen ustave pa določa, da morajo biti podzakonski in drugi splošni akti v skladu z ustavo in zakonom.Delitev oblasti je torej po ustavi izrecno ločena na zakonodajno in izvršilno (upravno). Zato niti vlada niti ministrstva niso upravičena do legislativne dejavnosti in torej nimajo pravice izdajati predpisov brez podlage v zakonu. To načelo delitve oblasti izključuje možnost spreminjanja ali samostojnega urejanja zakonske materije. Podzakonski akti lahko normirajo le izvajanje tistega, kar je že urejeno v zakonu. Za poseg izpodbijanega odloka v zakonsko urejena vprašanja ni podlage ne v zakonu o denacionalizaciji ne v zakonu o gozdovih.
 
Iz navedenih razlogov je ustavno sodišče na podlagi prvega odstavka 160. člena ustave Republike Slovenije, 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji odločilo tako, kot je razvidno iz izreka te odločbe.
 
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, dr. Anton Perenič, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Združenje lastnikov razlaščenega premoženja Ljubljana Izvršilni odbor Splošnega združenja gozdarstva Slovenije
Datum vloge:
7. 1. 1992
Datum odločitve:
9. 7. 1992
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Objava:
Ur. l. RS, št. 38/92 in OdlUS I, 48
Dokument:
US16068

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser