Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-5/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1992:U.I.5.92
Akt:
Odlok Občinske skupščine Izola o zazidalnem načrtu Marina v Izoli (Uradne objave, št. 4/90), 6. čl.
Izrek:
Izpodbijana določba odloka se odpravi.
Evidenčni stavek:
Določba odloka o zazidalnem načrtu, ki dovoljuje izgradnjo večjega števila privezov na plaži v marini, kot predvideva srednjeročni plan občine, ni v skladu z zakonom in se odpravi.
Geslo:
Neskladnost občinskega zazidalnega načrta z občinskim srednjeročnim družbenim planom.

Določanje privezov v marini.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 1. odst. 161. čl.

Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN), 22. in 29. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (ZUSS), 3. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-5/92-12
9. 7. 1992
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je na pobudo Medobčinskega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran v postopku za oceno zakonitosti, na seji dne 9.7.1992
 
o d l o č i l o :
 
Določba 6. člena odloka Skupščine občine Izola o zazidalnem načrtu "Marina" v Izoli (Primorske novice, Uradne objave, št. 4/90), ki se nanaša na izgradnjo privezov za 600 plovil v I. fazi, se odpravi.
 
Ta odločba ima pravne učinke po 414. in 415. členu ustave iz leta 1974.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
S sklepom št. U-I-5/92-7 z dne 19/3-1992 je ustavno sodišče pobudo delno sprejelo in začelo postopek za oceno zakonitosti v izreku te odločbe navedene določbe občinskega odloka.
 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da obravnavani odlok o zazidalnem načrtu v sporni določbi določa večje število privezov v marini, kot je to določeno s srednjeročnim družbenim planom občine Izola. Ta predvideva pod št. 4.5.3. (Prostorska organizacija dejavnosti in namenska raba prostora za območje, kjer so predvidene naloge v zvezi z urejanjem prostora) v I. fazi izgradnje "Marine" Izola 400 privezov, 6. člen odloka o zazidalnem načrtu "Marina" v Izoli pa določa v I. fazi izgradnjo 600 privezov. Navedena prekoračitev ni v skladu z 22. in 29. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 29/86 in 26/90), kjer je določeno, da se s prostorskimi izvedbenimi akti oziroma prostorskim izvedbenim načrtom povzemajo usmeritve iz dolgoročnega plana in odločitve iz srednjeročnega družbenega plana družbenopolitične skupnosti, ki se nanašajo na obravnavano območje. Zato je ustavno sodišče sporno določbo občinskega odloka na podlagi prvega odstavka 161. člena ustave Republike Slovenije, 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) odpravilo.
 
To odločbo je ustavno sodišče sprejelo v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, dr. Anton Perenič, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran
Datum vloge:
22. 1. 1992
Datum odločitve:
9. 7. 1992
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
odprava podzakonskega predpisa/predpisa za izvrševanje javnih pooblastil
Objava:
Ur. l. RS, št. 38/92 (popr. 50/92, str. 2927) in OdlUS I, 49
Dokument:
US16069

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser