Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14799 odločitev)

Opravilna št.:
U-IV-165/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.IV.165.92
Akt:
Odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov, z dne 23/12-1992
Izrek:
Pritožba se zavrže.
Evidenčni stavek:
Do take pritožbe na ustavno sodišče ima po 8. členu zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) pravico samo kandidat, ki mu državni zbor poslanskega mandata ni potrdil, ne pa tudi kandidati, ki že po odločitvi volilne komisije niso bili izvoljeni, in seveda tudi ne skupščina občine z območja ene od volilnih enot. Zoper omenjeno odločitev (sklep) državnega zbora kot dokončen posamični akt, s katerim državni organ odloča o pravicah in pravnih koristih posameznikov in organizacij, pa lahko prizadeti sprožijo upravni spor pred vrhovnim sodiščem.
Geslo:
Pritožba zoper odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov - pravica do pritožbe samo kandidata, ki mu državni zbor poslanskega mandata ni potrdil.
Pravna podlaga:
Zakon o poslancih (ZPos), 8. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 1., 31. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-IV-165/92
7/1-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na pritožbo predstavnika liste SLS v 8. volilni enoti Janeza Žampe iz Ptuja zoper odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov na seji dne 7/1-1993
 
s k l e n i l o :
 
Pritožba se zavrže.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Predstavnik liste SLS v 8. volilni enoti Janez Žampa je dne 24/12-1992 poslal vlogo, naslovljeno kot predlog za ugotovitev zakonitosti odločitve državnega zbora Republike Slovenije, ki jo je ustavno sodišče prejelo dne 28/12-1992. To vlogo je ustavno sodišče glede na njeno vsebino obravnavalo kot pritožbo zoper odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov.
 
Pritožnik navaja, da je Slovenska ljudska stranka, Podružnica Ptuj vložila na državni zbor v zakonitem roku pritožbo zaradi nepravilne podelitve mandatov s strani republiške volilne komisije, v kateri se je sklicevala na zakonsko določilo, da vsaki volilni enoti pripada 11 mandatov, po podelitvi mandatov pa je 3. volilni enoti pripadlo 16 mandatov. Pritožnik meni, da je njegov predlog utemeljen ter da je državni zbor njegovo pritožbo neutemeljeno zavrnil.
 
Ustavno sodišče je pritožbo zavrglo.
 
Po 8. členu zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) ima pravico do pritožbe na ustavno sodišče samo kandidat, ki mu državni zbor ne potrdi poslanskega mandata, ne pa tudi drugi kandidati, stranke ali predstavniki list. Vložena pritožba torej po zakonu ni dovoljena, zato je sodišče to pritožbo zavrglo.
 
Zoper omenjeno odločitev (sklep) državnega zbora kot dokončen posamični akt, s katerim državni organ odloča o pravicah in pravnih koristih posameznikov in organizacij, pa lahko prizadeti sprožijo upravni spor pred vrhovnim sodiščem.
 
Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije ter 1. in 31. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
poslanski mandati, mandati članov državnega sveta
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Janez Žampe, Ptuj
Datum vloge:
28. 12. 1992
Datum odločitve:
7. 1. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
OdlUS II, 3
Dokument:
US16233

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser