Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14799 odločitev)

Opravilna št.:
U-IV-166/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.IV.166.92
Akt:
Odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov, z dne 23/12-1992
Izrek:
Pritožba se zavrže.
Evidenčni stavek:
Do take pritožbe na ustavno sodišče ima po 8. členu zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) pravico samo kandidat, ki mu državni zbor poslanskega mandata ni potrdil, ne pa tudi kandidati, ki že po odločitvi volilne komisije niso bili izvoljeni, in seveda tudi ne skupščina občine z območja ene od volilnih enot. Zoper omenjeno odločitev (sklep) državnega zbora kot dokončen posamični akt, s katerim državni organ odloča o pravicah in pravnih koristih posameznikov in organizacij, pa lahko prizadeti sprožijo upravni spor pred vrhovnim sodiščem.
Geslo:
Pritožba zoper odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov - pravica do pritožbe samo kandidata, ki mu državni zbor poslanskega mandata ni potrdil.
Pravna podlaga:
Zakon o poslancih (ZPos), 8. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 1., 31. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-IV-166/92
7/1-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na pritožbo Janeza Vindiša iz Kungote zoper odločitev državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov na seji dne 7/1-1993
 
s k l e n i l o :
 
Pritožba se zavrže.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Ustavno sodišče je dne 28/12-1992 prejelo vlogo, naslovljeno kot "predlog za oceno ustavnosti in zakonitosti zoper odločitev državnega zbora", s predlogom, da se "razveljavi odločitev državnega zbora z dne 23/12-1992". Čeprav izrecno ne navaja, katero odločitev ima v mislih, gre očitno za sklep državnega zbora, s katerim je bila med drugimi pritožbami zoper odločitve republiške volilne komisije zavrnjena tudi pritožba vložnika te vloge Janeza Vindiša in s katerim so bili potrjeni mandati vseh poslancev, izvoljenih po ugotovitvi oziroma odločitvi republiške volilne komisije.
 
Ustavno sodišče je pritožbo zavrglo.
 
Zoper sklep državnega zbora o potrditvi poslanskih mandatov ima po 8. členu zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92) pravico do pritožbe na ustavno sodišče samo kandidat, ki mu državni zbor poslanskega mandata ni potrdil, ne pa tudi kandidati, ki že po odločitvi volilne komisije niso bili izvoljeni. Vložnikovo vlogo je po smislu treba razumeti kot pritožbo zoper odločitev državnega zbora o potrditvi mandatov oziroma o zavrnitvi zoper potrditev naperjenih pritožb, vendar taka pritožba po zakonu ni dovoljena oziroma vložnik zanjo ni legitimiran. Zoper omenjeno odločitev (sklep) državnega zbora kot dokončen posamični akt, s katerim državni organ odloča o pravicah in pravnih koristih posameznikov in organizacij, pa lahko prizadeti sprožijo upravni spor pred vrhovnim sodiščem.
 
Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave ter 1. in 31. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
poslanski mandati, mandati članov državnega sveta
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Janez Vindiš, Kungota
Datum vloge:
28. 12. 1992
Datum odločitve:
7. 1. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrženje
Objava:
OdlUS II, 4
Dokument:
US16234

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser