Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14799 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-2/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.2.93
Akt:
Odlok Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. list RS, št. 4/92), 3. čl.
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti izpodbijane določbe odloka se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Določba odloka Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, po kateri se vojaškim zavarovancem od 1/11-1991 dalje izplačuje akontacija pokojnin v znesku, ki jim je pripadal za september 1991, ni v neskladju z 18. členom ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije.
Geslo:
Izplačevanje akontacije pokojnin vojaškim zavarovancem.
Valuta, v katerih se izplačujejo pokojnine (dinarji, tolarji).
Pravna podlaga:
Ustavni zakon za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (UZITUL), 18. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 15. čl.
Opomba:
V obrazložitvi obravnavanega sklepa se ustavno sodišče sklicuje na svoj sklep št. U-I-63/92, z dne 1/10-1992.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-2/93-3
21/1-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 21/1-1993 obravnavalo pobudo Albina Šibenika iz Ljubljane in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne začne postopka za oceno ustavnosti določbe 3. člena odloka Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Uradni list RS, št. 4/92).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
V 3. členu izpodbijanega odloka je določeno, da se upravičencem iz prve in druge alinee prejšnjega člena, ki imajo odločbo nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja vojaških zavarovancev o odmeri pravic, od 1/11-1991 dalje izplačuje akontacija pokojnin in drugih dajatev v znesku, ki jim je pripadal za september 1991, pri čemer se dinarski znesek pokojnin prevede v tolarski znesek po menjalnem razmerju 1:1.
 
Pobudnik meni, da ta določba ni v skladu z ustavnim zakonom za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije in zato tudi ne z ustavo. Po njegovem mnenju bi izvršni svet moral upoštevati višino pokojnine, ki je vojaškim upokojencem pripadala za november 1991 po takrat še veljavnih zveznih predpisih.
 
Ustavno sodišče ugotavlja, da ni utemeljeno pobudnikovo stališče, po katerem bi izvršni svet moral v izpodbijanem odloku upoštevati višino pokojnine, ki je pripadala vojaškim upokojencem za november 1991, češ da so bili na dan sprejetja odloka še v veljavi zvezni predpisi o pokojninah in drugih dajatvah vojaških zavarovancev. Po določbi 18. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije zagotavlja Republika Slovenija varstvo pravic med drugim tudi uživalcem vojaških pokojnin in sicer v obsegu in pod pogoji, ki so jih določali predpisi SFRJ do uveljavitve tega zakona torej do 25/6-1991. Glede na to predpisov SFRJ o pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških upokojencev, ki so bili sprejeti po tem datumu, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v izpodbijanem odloku ni bil dolžan upoštevati. Izpodbijana določba odloka zato ni v neskladju z navedenim ustavnim zakonom in ustavo.
 
Ustavno sodišče je enako odločilo v zadevi U-I-63/92, s sklepom z dne 1/10-1992.
 
Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Albin Šibenik, Ljubljana
Datum vloge:
5. 1. 1993
Datum odločitve:
21. 1. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS II, 8
Dokument:
US16242

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser