Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14799 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-114/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.114.91
Akt:
Sklep Skupščine krajevne skupnosti Leskovec o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 3/91)
Sklep Sveta krajevne skupnosti Leskovec o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Ur. vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/91)
Izrek:
Izpodbijana sklepa se razveljavita.
Evidenčni stavek:
V neskladju z zakonom je sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka:

- ki ne določa skupnega zneska, potrebnega za izvršitev programa, temveč samo višino sredstev, ki bodo predvidoma zbrana s samoprispevkom, in

- ki zavezuje k plačevanju samoprispevka občane, ki imajo dohodek od opravljanja kmetijske dejavnosti, in sicer po mesečni stopnji od katastrskega dohodka, kar je v nasprotju z zakonskim načelom, po katerem imajo občani ob enakih pogojih enake obveznosti glede plačevanja samoprispevka, saj zavezanci iz katastrskega dohodka plačujejo sorazmerno veliko večji delež kot pa ostali zavezanci. V neskladju z zakonom je sklep o uvedbi samoprispevka, ki ga je sprejel svet krajevne skupnosti, čeprav je za to na podlagi statuta krajevne skupnosti pristojna skupščina krajevne skupnosti, in ki ne vsebuje določb o načinu, kako se bodo uporabila sredstva, ki ostanejo po zadostitvi potreb, zaradi katerih je bil samoprispevek uveden.
Geslo:
Razveljavitev z odložnim učinkom.
Nezakonitost sklepa KS o samoprispevku brez sestavin: skupni znesek, neenaka obremenitev zavezancev samoprispevka, nepristojni organ za sprejem krajevnega samoprispevka (svet KS, ne skupščina KS), način porabe sredstev.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 1. in 2. odst. 414. čl.
Ustava, 1. odst. 151. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o samoprispevku (ZSam) 3., 4., 7. in 8. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Opomba:
K obravnavani zadevi je bila s sklepom ustavnega sodišča z dne 23/4-1992 pridružena zadeva U-I-33/92 zaradi skupnega obravnavanja in odločanja.
Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-114/91-20
28/1-1993
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je na pobudo Terezije Školnik in Franca Stopajnika, obeh iz Zgornjega Leskovca, v postopku za oceno zakonitosti na seji dne 28/1-1993
 
o d l o č i l o :
 
Razveljavita se:
 
1. sklep skupščine krajevne skupnosti Leskovec o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 3/91) in
 
2. sklep sveta krajevne skupnosti Leskovec o uvedbi samoprispevka za sofinanciranje srednjeročnega programa za obdobje 1991 - 1996 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 7/91).
 
Razveljavitev učinkuje po poteku treh mesecev od dneva objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
Ta odločba ima pravne učinke po prvem in drugem odstavku 414. člena ustave iz leta 1974 po poteku roka iz prejšnjega odstavka.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Ustavno sodišče je s sklepom št. U-I-114/91-10 z dne 2/7-1992 sprejelo pobudi in začelo postopek za oceno zakonitosti v izreku navedenih sklepov.
 
Zakon o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86, v nadaljevanju zakon) v prvem odstavku 3. člena določa, da samoprispevek uvede pristojni organ krajevne skupnosti za območje krajevne skupnosti ali za del tega območja. Občani imajo ob enakih pogojih enake obveznosti glede plačevanja samoprispevka (prvi odstavek 4. člena). Zakon določa v 7. členu obvezne sestavine akta o razpisu referenduma. Med drugim mora biti naveden tudi skupni znesek, ki je potreben za izvršitev programa (3. točka prvega odstavka 7. člena). V aktu o uvedbi samoprispevka mora biti določen način odmere in plačevanja samoprispevka ter način, kako se uporabljajo sredstva, ki ostanejo po zadostitvi potreb, zaradi katerih je bil samoprispevek uveden (8. člen).
 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka nima vseh z zakonom predpisanih sestavin.
 
Sklep namreč ne določa skupnega zneska, potrebnega za izvršitev programa, temveč samo višino sredstev, ki bodo predvidoma zbrana s samoprispevkom, in je zato v neskladju s 3. točko prvega odstavka 7. člena zakona. Sklep v 2. točki prvega odstavka 4. člena zavezuje k plačevanju samoprispevka občane, ki imajo dohodek od opravljanja kmetijske dejavnosti, in sicer po stopnji 2% mesečno od katastrskega dohodka (enaka določba je tudi v sklepu o uvedbi samoprispevka). Ker se katastrski dohodek obračunava letno, to dejansko pomeni 24% katastrskega dohodka, kar je v nasprotju z zakonskim načelom, po katerem imajo občani ob enakih pogojih enake obveznosti glede plačevanja samoprispevka, saj zavezanci iz katastrskega dohodka plačujejo sorazmerno veliko večji delež kot pa ostali zavezanci.
 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je izpodbijani sklep o uvedbi samoprispevka sprejel svet krajevne skupnosti, čeprav je za to na podlagi 47. člena statuta krajevne skupnosti Leskovec pristojna skupščina krajevne skupnosti. Zato je tak sklep v neskladju s prvim odstavkom 3. člena zakona. Sklep o uvedbi samoprispevka tudi ne vsebuje določb o načinu, kako se bodo uporabila sredstva, ki ostanejo po zadostitvi potreb, zaradi katerih je bil samoprispevek uveden, in je zato v neskladju z določbo 8. člena zakona.
 
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 161. člena ustave v izreku te odločbe navedena sklepa razveljavilo z določitvijo trimesečnega odložilnega roka. To pomeni, da razveljavljena sklepa prenehata veljati šele po poteku tega roka. V tem času ima krajevna skupnost možnost, da stori vse potrebno bodisi za zakonito nadaljevanje izvajanja samoprispevka bodisi za njegovo prenehanje.
 
Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi prvega odstavka 161. člena ustave in 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije ob uporabi 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) na seji v naslednji sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
akt krajevne skupnosti
Vlagatelj:
Terezija Školnik in Franc Stopajnik, Zg. Leskovec
Datum vloge:
9. 12. 1991
Datum odločitve:
28. 1. 1993
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
razveljavitev ali odprava
Objava:
Ur. list RS, št. 8/93 in OdlUS II, 9
Dokument:
US16244

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser