Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14799 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-87/91
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.87.91
Akt:
Odlok Občinske skupščine Mozirje o gospodarjenju z javnimi potmi na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 2/87), kolikor se nanaša na javno pot Renek - most
Izrek:
Izpodbijana določba odloka se odpravi.
Evidenčni stavek:
Ni v skladu s 33. členom (pravica do zasebne lastnine) in 96. členom (razlastitev) ustave točka popisa javnih poti, ki je sestavni del občinskega odloka o gospodarjenju z javnimi potmi, ker uvršča med javne poti pot v zasebni lastnini.
Geslo:
Uvrstitev poti med javne poti - prenos zasebne lastnine v družbeno brez sklenitve pravnega posla ali zakonitega postopka razlastitve.
Pravna podlaga:
Ustava 1974, 414., 415. čl.
Ustava, 33. in 96. člen, 161. člen.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 2. al. 3. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-87/91-23
28/1-1993
 
O D L O Č B A
 
Ustavno sodišče je na pobudo Stanka Gašpariča iz Spodnje Rečice, ki ga zastopa Avgust Ribič, odvetnik v Velenju, v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti na seji dne 28/1-1993
 
o d l o č i l o :
 
V popisu javnih poti, ki je sestavni del odloka Skupščine občine Mozirje o gospodarjenju z javnimi potmi na območju občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 2/87), se odpravi točka 22 v besedilu: "II Renek - most - 0,15 km".
 
Ta odločitev ima pravne učinke po 414. in 415. členu ustave iz leta 1974.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Pobudnik navaja, da je z odlokom izvedena uvrstitev poti Renek - most, ki poteka po zemljiščih v zasebni lastnini, med javne poti, v nasprotju z določbami 3. in 12. člena zakona o javnih cestah, po katerih so javne ceste in javne poti družbena lastnina.
 
S sklepom št. U-I-87/91-7 z dne 23/1-1992 je ustavno sodišče pobudo sprejelo in začelo postopek.
 
Ustavno sodišče je ugotovilo, da je Skupščina občine Mozirje z izpodbijanim delom odloka uvrstila med javne poti tudi pot Renek - most, ki poteka po parceli št. 176, k.o. Spodnja Rečica, ki je v zasebni lastnini pobudnika in njegove žene, ter po parceli št. 60/1, k.o. Spodnja Rečica, ki je v zasebni lastnini drugega občana, ne da bi zasebno lastnino na navedenih zemljiščih spremenila v družbeno s tem, da bi predhodno sklenila pravni posel za pridobitev družbene lastnine ali izvedla zakoniti postopek razlastitve ali pridobila družbeno lastnino na kakšni drugi zakoniti podlagi. Zato obravnavani občinski odlok v izpodbijanem delu ni v skladu s 33. členom (pravica do zasebne lastnine) in 96. členom ustave (razlastitev).
 
S sklepom št. U-I-87/91-16 z dne 16/4-1992 je ustavno sodišče Skupščini občine Mozirje na njen predlog določilo rok do 31/12-1992, v katerem naj sama odpravi neustavnost izpodbijanega dela odloka. Ker Skupščina občine Mozirje ugotovljene neustavnosti v danem roku ni odpravila, je ustavno sodišče odločilo, kot je navedeno v izreku te odločbe, na podlagi 161. člena ustave, 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 2. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76). To odločbo je ustavno sodišče sprejelo v sestavi: predsednik dr. Peter Jambrek in sodniki mag. Matevž Krivic, mag. Janez Snoj, dr. Janez Šinkovec in dr. Lovro Šturm.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Slavko Gašparič, Sp. Rečica
Datum vloge:
3. 10. 1991
Datum odločitve:
28. 1. 1993
Vrsta odločitve:
odločba
Vrsta rešitve:
odprava podzakonskega predpisa/predpisa za izvrševanje javnih pooblastil
Objava:
Ur. list RS, št. 8/93 in OdlUS II, 10
Dokument:
US16245

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser