Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14799 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-134/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.134.92
Akt:
Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Ur. l. RS, št. 30/90, 18/91, 22/91 in 2/91-I) (ZFDO), 6. člen
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti izpodbijane določbe zakona se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ker je izpodbijana zakonska določba prenehala veljati je ustavno sodišče postopek ustavilo.
Geslo:
Določanje plač (osebnih dohodkov) sodnikov.
Pravna podlaga:
Ustava, 160. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 6. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-134/92-5
28/1-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na predlog Sindikata sodnikov Slovenije, na seji dne 28/1-1993
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za oceno ustavnosti prvega odstavka 6. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91 in 2/91-I) se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Sindikat sodnikov Slovenije je z vlogama z dne 2.11.1992 in 14.1.1993 začel postopek za oceno ustavnosti v izreku tega sklepa navedene določbe, po kateri se je osnova za obračun osebnega dohodka lahko zmanjševala za odstotek, ki ga je določal Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije glede na proračunske možnosti, vendar ne več kot 50 %.
 
Dne 16.1.1993 je bil v Uradnem listu RS, št. 4/93 objavljen zakon o spremembah zakona o funkcionarjih v državnih organih, ki je določanje osnove za obračun osebnega dohodka drugače uredil.
 
Po določbi 160. člena ustave odloča ustavno sodišče o skladnosti veljavnih zakonov z ustavo. Ker je z uveljavitvijo navedenega zakona o spremembah zakona izpodbijana določba prenehala veljati, je bilo treba že začeti postopek ustaviti.
 
Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in šeste alinee 2. odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Sindikat sodnikov Slovenije
Datum vloge:
2. 11. 1992
Datum odločitve:
28. 1. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS II, 12
Dokument:
US16247

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser