Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14799 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-124/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.124.92
Akt:
Odlok Občinske skupščine Celje o zazidalnem načrtu Strmec pri Vojniku (Ur. list SRS, št. 15/80)
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Sestavine zazidalnega načrta, ki je veljal v času uveljavitve zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in za katere je občinski odlok ugotovil, da niso v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom občine, se uporabljajo do sprejema novih predpisov o urejanju prostora.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno ustavnosti in zakonitosti občinskega odloka, ki ne velja več.
Usklajenost zazidalnega načrta s prostorskimi sestavinami občinskega srednjeročnega družbenega plana.
Pravna podlaga:
Ustava, 160. čl.
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN), 1. odst. 82. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 15. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-124/92
11/2-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 11/2-1993 obravnavalo pobudo Karla Matka s Strmca pri Vojniku in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne začne postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine občine Celje o zazidalnem načrtu Strmec pri Vojniku (Uradni list SRS, št. 15/80).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Občan je vložil pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku tega sklepa navedenega občinskega odloka. Navedel je, da meja obravnavanega zazidalnega načrta ni skladna z ureditvenimi območji, določenimi s prostorskimi sestavinami sedaj veljavnih družbenih planov občine Celje. Zato obravnavani zazidalni načrt, ki je sestavina izpodbijanega občinskega odloka, posega v I. območje kmetijskih zemljišč.
 
Skupščina občine Celje je izpodbijani odlok o zazidalnem načrtu Strmec pri Vojniku sprejela na podlagi takrat veljavnega zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/67, 27/72 in 8/78), ki je prenehal veljati z uveljavitvijo sedanjega zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90).
 
Sedaj veljavni zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor v prehodni določbi drugega odstavka 82. člena določa, da ob sprejetju srednjeročnega družbenega plana občinska skupščina z odlokom ugotovi, katere sestavine veljavnih zazidalnih načrtov in urbanističnih redov so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom. To pomeni, da se sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnih redov, ki so veljali v času uveljavitve navedenega zakona in za katere je občinski odlok ugotovil, da niso v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom občine, uporabljajo do sprejema novih predpisov o urejanju prostora (prvi odstavek 82. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, 3. člen zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju - Ur. l. SRS, št. 48/90).
 
Skupščina občine Celje je dne 23/12-1986 sprejela odlok o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom občine Celje za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list SRS, št. 1/87). V desetem odstavku 3. člena tega odloka je določila, da zazidalnega načrta Strmec pri Vojniku ne bodo izvajali na parc. št. 585/4, 586/2, 585/1, 644, 645/3-del, 641/2, 642/2, 643/3, 641/1, 639/1, 640, 636/2, 643/1, 635/3 in 151 k.o. Strmec. Iz grafične priloge dolgoročnega plana občine Celje, ki je obvezno izhodišče za srednjeročni plan občine Celje, je razvidno, da se v citiranem občinskem odloku navedene parc. številke nahajajo v I. območju kmetijskih zemljišč, kar pa ne velja za parc. št. 632/6 in 627/128, kateri navaja pobudnik.
 
Ker je s sprejetjem navedenega odloka o ugotovitvi, katere sestavine zazidalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom občine Celje za obdobje 1986 do 1990, Skupščina občine Celje uskladila izpodbijani odlok o zazidalnem načrtu Strmec pri Vojniku z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, ustavno sodišče na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) pobude ni sprejelo in ni začelo postopka.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Karl Matek, Strmec pri Vojniku
Datum vloge:
4. 6. 1992
Datum odločitve:
11. 2. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS II, 14
Dokument:
US16345

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser