Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 14991 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-88/92
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.88.92
Akt:
Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur. list SFRJ, št. 63/89 in 11/91), 66. a čl.
Zakon o temeljih varnosti cestnega prometa (Ur. list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91) (ZTVCP)
Zakon o carinski tarifi (Ur. list SFRJ, št. 27/78, 29/83, 7/84, 71/84, 69/85, 43/86, 70/86, 81/87, 14/88, 34/89 in Ur. list RS, št. 33/91-I) (ZCT)
Izrek:
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti izpodbijanih določb zakonov.
Evidenčni stavek:
Različna kategorizacija koles z motorjem po zakonu o temeljih varnosti cestnega prometa od tistih v zakonu o carinski tarifi glede na različen namen obeh predpisov ustavnopravno ni sporna.
Geslo:
Prenehanje veljavnosti izpodbijanih določb in nepristojnost ustavnega sodišča za njihovo oceno.
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno medsebojne skladnosti dveh zakonov.
Pravna podlaga:
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 15. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-88/92-7
23/6-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 23/6-1993 obravnavalo pobudo podjetja TU-VAL d.o.o. iz Domžal in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti določb:
 
1. 66. a člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 63/89 in 11/91),
 
2. 10. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91) in
 
3. zakona o carinski tarifi (Uradni list SFRJ, št. 27/78, 29/83, 7/84, 71/84, 69/85, 43/86, 70/86, 81/87, 14/88, 34/89 in Uradni list RS, št. 33/91-I).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Pobudnik je vložil pobudo za oceno ustavnosti v izreku tega sklepa navedenih določb zakonov. Po njegovem mnenju izpodbijani 66.a člen zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 63/89 in 11/91), ki prepoveduje uvoz rabljenih motornih vozil, ni v skladu s 74. členom ustave. Za 10. člen zakona o temeljih varnosti cestnega prometa (Uradni list SFRJ, št. 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91) in zakon o carinski tarifi (Uradni list SFRJ, št. 27/78, 29/83, 7/84, 71/84, 69/85, 43/86, 70/86, 81/87, 14/88, 34/89 in Uradni list RS, št. 33/91-I) pa meni, da v delu, kjer je opredeljen pojem motornega kolesa in kolesa z motorjem, zakonske določbe niso usklajene, kar mu onemogoča uvoz rabljenih koles z motorjem, in so zato tudi v neskladju z ustavo.
 
Ustavno sodišče pobude ni sprejelo.
 
Določba 66.a člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju je prenehala veljati dne 27. marca 1993, to je z dnem, ko je začel veljati novi zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93). Vsebinsko enake določbe, ki bi uvoznikom dovoljevala uvoz samo novih motornih vozil, sedaj veljavni zakon nima. Po 1. členu uredbe Vlade Republike Slovenije o plačilu posebne takse za uvoz rabljenih vozil v letu 1993 (Uradni list RS, št. 15/93) se v letu 1993 plača posebna taksa na uvoženo blago v višini 15 % carinske osnove za uvoz rabljenih vozil in rabljenih delov za vozila iz tarifnih številk carinske tarife, naštetih v tej določbi. Tarifna številka iz carinske tarife 87.11 - motorna kolesa (vštevši mopede), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje, je v citirani določbi uredbe izrecno navedena.
 
Izpodbijani zakon je prenehal veljati po vložitvi pobude pri ustavnem sodišču. Po stališču ustavnega sodišča sodišče postopek začne oziroma ga ne ustavi le v primeru, če se take določbe zakona v prehodnem obdobju še uporabljajo. V obravnavanem primeru ta pogoj ni izpolnjen. Zakon o carinski tarifi, ki se na podlagi 4. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije smiselno uporablja kot republiški predpis, je v poglavju 87 (Cestna vozila ter njihovi deli in pribor) pod tarifno številko 87.11 skupaj uvrstil motorna kolesa (vštevši mopede), kolesa in podobna vozila s pomožnim motorjem, z bočno prikolico ali brez nje, ker so našteta vozila po JUS M.NO.010 klasifikaciji cestna motorna vozila ne glede na prostornino cilindrov motorja. Za motorna kolesa in kolesa s pomožnim motorjem, našteta pod to tarifno številko, je predpisana tudi enaka 18-odstotna carinska stopnja. Po določbi 27. točke 10. člena zakona o temeljih varnosti cestnega prometa so kolesa z motorjem izvzeta iz kategorije motornih vozil in v 29. točki istega člena opredeljena kot vozila na motorni pogon z dvema ali tremi kolesi, pri katerih delovna prostornina motorja ne presega 50 cm3 in ki na ravni cesti ne morejo razviti večje hitrosti od 50 km na uro.
 
Drugačna kategorizacija koles z motorjem po zakonu o temeljih varnosti cestnega prometa od tiste v zakonu o carinski tarifi, glede na različen namen obeh predpisov ustavnopravno ni sporna.
 
Ustavno sodišče je ta sklep sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave in 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Podjetje TU-VAL d.o.o., Domžale
Datum vloge:
16. 7. 1992
Datum odločitve:
23. 6. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS II, 55
Dokument:
US16688

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser