Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-10/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.10.93
Akt:
Začasni poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 62/92), 7. odst. 20. čl.
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti izpodbijane določbe začasnega poslovnika se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Tudi za poslovnik državnega zbora velja načelno stališče ustavnega sodišča, ki ga je sprejelo na 14. seji z dne 9/4-1992, po katerem ustavno sodišče v primeru, če so posamezne določbe zakona ali zakon v celoti prenehali veljati po vložitvi pobude, postopka praviloma ne začne, razen če nove zakonske določbe vsebinsko prevzemajo prej veljavne sporne določbe zakona ali če se sporne določbe zakona v prehodnem obdobju še uporabljajo.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno ustavnosti akta, ki je prenehal veljati.
Odločanje nesklepčnega delovnega telesa državnega zbora.
Pravna narava poslovnika državnega zbora.
Pravna podlaga:
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 15. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-10/93
16/9-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 16/9-1993 obravnavalo pobudo poslanske skupine Slovenske ljudske stranke in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti 7. odstavka 20. člena začasnega poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 62/92).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Pobudnik predlaga, da naj ustavno sodišče oceni ustavnost v izreku sklepa navedene določbe začasnega poslovnika, ker naj bi bila določba v nasprotju z drugim odstavkom 112. člena ustave. Meni, da nesklepčno delovno telo ni sposobno za nobeno procesno dejanje, torej tudi ne za predstavitev predlaganega ministra, zlasti pa ne za postavljanje vprašanj, kar naj bi izhajalo iz navedene ustavne določbe.
 
Ustavno sodišče pobude ni sprejelo.
 
Državni zbor je v času po vložitvi pobude sprejel svoj poslovnik, ki je pričel veljati dne 18/7-1993 (Uradni list RS, št. 40/93). Z uveljavitvijo tega poslovnika je po določbi njegovega 337. člena prenehal veljati izpodbijani začasni poslovnik Državnega zbora.
 
Sedaj veljavni poslovnik, ki v členih 262 do 264 ureja materijo, ki jo je doslej urejal 20. člen začasnega poslovnika, ne vsebuje več izpodbijane določbe.
 
Po mnenju ustavnega sodišča tudi za poslovnik Državnega zbora velja načelno stališče ustavnega sodišča (14. seja z dne 9/4-1992), po katerem ustavno sodišče v primeru, če so posamezne določbe zakona ali zakon v celoti prenehali veljati po vložitvi pobude, postopka praviloma ne začne, razen če nove zakonske določbe vsebinsko prevzamejo prej veljavne sporne določbe zakona ali če se sporne določbe zakona v prehodnem obdobju še uporabljajo. Ker v obravnavani zadevi ne gre za tak primer, ustavno sodišče pobude ni sprejelo in ni začelo postopka za oceno ustavnosti.
 
Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave in 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke, Ljubljana
Datum vloge:
13. 1. 1993
Datum odločitve:
16. 9. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS II, 73
Dokument:
US16719

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser