Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-164/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.164.93
Akt:
Sklep Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o uskladitvi cen ogrevne toplote in plina (Uradni list RS, št. 46/93)
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega sklepa se ustavi.
Evidenčni stavek:
Sklep o uskladitvi cen ogrevne toplote in plina (Uradni list RS, št. 46/93) ter sklep o oblikovanju cen (Uradni list RS, št. 46/93), ki ju je sprejel Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane, nista predpisa ali splošna akta za izvrševanje javnih pooblastil, temveč akta poslovanja. Zato za oceno njune ustavnosti in zakonitosti ustavno sodišče ni pristojno.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno akta poslovanja, ki predpisuje ukrepe določitve cen.
Pravna podlaga:
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 1. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-164/93-5
16/9-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 16/9-1993 obravnavalo predlog ministra za ekonomske odnose in razvoj ter
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o uskladitvi cen ogrevne toplote in plina (Uradni list RS, št. 46/93) in sklepa Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane o oblikovanju cen (Uradni list RS, št. 46/93) se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Minister za ekonomske odnose in razvoj dr. Davorin Kračun je predlagal, naj ustavno sodišče odloči o ustavnosti in zakonitosti v izreku navedenih sklepov Izvršnega sveta Skupščine mesta Ljubljane; predlagal je tudi, naj ustavno sodišče do končne odločitve zadrži njuno izvrševanje. Predlagatelj utemeljuje svoj predlog s tem, da ju ni izdal pristojni organ. Po zakonu o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) lahko ukrepe določitve cen predpiše le Vlada Republike Slovenije (5. člen zakona), izvršni sveti skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti pa le, če so s predpisom Vlade Republike Slovenije te pristojnosti nanje v lokalnih zadevah prenešene (10. člen zakona). Ker je mestni izvršni svet s sklepoma predpisal tudi cene dobave ogrevne toplote in plina oziroma cene prevoza potnikov v javnem mestnem in obmestnem potniškem prometu, za to pa s predpisom Vlade Republike Slovenije ni bil pooblaščen, sklepa po predlagateljevem mnenju nista zakonita.
 
Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane je v odgovoru na predlog navedel predvsem, da je z navedenima sklepoma oblikoval cene v obeh javnih podjetjih na podlagi pooblastil ustanovitelja teh javnih podjetij. Zato meni, da sta oba sklepa ustavna in zakonita. Po določbah 160. člena ustave je ustavno sodišče pristojno, da odloča o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni ter o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi.
 
Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane lahko v skladu s sedanjo ureditvijo odloča o ukrepih določitve cen tedaj, ko je na podlagi zakona o cenah in v skladu s predpisom Vlade Republike Slovenije pristojen predpisati enega izmed kontrolnih ukrepov določitve cen ali pa v skladu s predpisi, ki se nanašajo na ustanovitev oziroma organiziranje javnih podjetij, katerih ustanovitelj je mesto Ljubljana, oblikuje oziroma potrjuje cene proizvodov in storitev teh javnih podjetij. Tudi v novem zakonu o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) je določeno, da ustanovitelj javnega podjetja odloča tudi "... o cenah oziroma o tarifah za uporabo javnih dobrin" (26. člen). V slednjem primeru torej izvršuje Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane pravice mesta Ljubljane kot ustanovitelja in opravlja eno od poslovnih funkcij, namreč funkcijo oblikovanja cen. Po oceni ustavnega sodišča je Izvršni svet Skupščine mesta Ljubljane pri sprejemanju izpodbijanih sklepov ravnal kot organ, pristojen za oblikovanje cen proizvodov in storitev v javnem podjetju. Zato izpodbijana sklepa nista predpisa, ki predpisujeta ukrepe določitve cen, temveč akta poslovanja. Torej v obravnavanem primeru ne gre za predpisa niti za splošna akta za izvrševanje javnih pooblastil, za katerih oceno ustavnosti in zakonitosti je ustavno sodišče pristojno.
 
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije ob uporabi 1. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Datum vloge:
11. 8. 1993
Datum odločitve:
16. 9. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS II, 74
Dokument:
US16720

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser