Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-35/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.35.93
Akt:
Odlok Občinske skupščine Ptuj o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92), 2. odst. 6. čl.
Izrek:
Pobuda za oceno zakonitosti izpodbijane določbe odloka se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Določba občinskega odloka o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine, ki dovoljuje graditev na 2. območju kmetijskih zemljišč, je v skladu s 5. tč. 11. čl. zakona o kmetijskih zemljiščih. Zato ustavno sodišče pobude ni sprejelo in ni začelo postopka.
Geslo:
Dopuščanje posegov na drugo območje kmetijskih zemljišč - uporaba kmetijskih zemljišč za nekmetijsko rabo (graditev).
Pravno varstvo zaščitenih kmetij.
Pravna podlaga:
Zakon o kmetijskih zemljiščih (ZKZ), 5. tč. 11. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 15. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-35/93
16/9-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 16/9-1993 obravnavalo pobudo Fakin Janeza in Marije iz Sp. Sveče in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno zakonitosti drugega odstavka 6. člena odloka Skupščine občine Ptuj o sprejemu prostorsko ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Pobudnika izpodbijata zakonitost v izreku tega sklepa navedene določbe občinskega odloka, ki naj bi bila podlaga za izdajo lokacijskega dovoljenja njunemu sosedu za izgradnjo družinske hiše na parc. št. 188/11 k.o. Sveča. Navedeni pozidavi nasprotujeta, ker bi graditev navedene družinske hiše pogojevala tudi zgraditev dovozne poti do hiše po zemljišču, ki je v njuni lasti. Navajata, da prizadeta zemljišča zaradi strmine, plazovitosti in hudournikov niso primerna niti za gradnjo družinske hiše niti za gradnjo dovozne poti. Navedla sta tudi, da je njuna kmetija zaščitena po zakonu o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev - kmetij (Uradni list SRS, št. 26/73 - 1/86).
 
Izpodbijana določba občinskega odloka se glasi: "Na 2. območju kmetijskih zemljišč se dopušča tudi novogradnja, obnova in vzdrževanje stanovanjskih in drugih objektov. Pomožni objekti za potrebe občanov in njihovih družin se dopuščajo na tem območju graditi le v sklopu objektov kmetij oz. v neposrednem okolju stanovanjske hiše, razen čebelnjakov, rastlinjakov, senikov in ograj pašnikov ter ograj za zaščito pred divjadjo, ki se dopuščajo graditi tudi povsem samostojno."
 
Ustavno sodišče pobude ni sprejelo.
 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 1/79, 4/79, 11/81 in 1/86 ter Uradni list RS, št. 5/91) v 5. točki 11.člena določa, da se zemljišča, ki niso razvrščena v prvo območje kmetijskih zemljišč in se v dolgoročnem planu občine namenijo za kmetijsko proizvodnjo, razvrstijo v drugo območje kmetijskih zemljišč. Če je v prostorsko ureditvenih pogojih v skladu s planskimi akti dopustna sprememba namembnosti teh zemljišč, daje v postopku za izdajo lokacijskih dovoljenj za gradnjo posameznih objektov predhodno soglasje kmetijska zemljiška skupnost (kolikor se besedilo tega člena nanaša na kmetijsko zemljiško skupnost, je prenehalo veljati z uveljavitvijo 23. tč. 11. člena ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi Socialistične Republike Slovenije). Navedena določba zakona torej dopušča uporabo kmetijskih zemljišč drugega območja za nekmetijsko rabo (graditev), če je v skladu s občinskimi planskimi akti sprememba namembnosti teh zemljišč dopustna s prostorskimi ureditvenimi pogoji.
 
Ustavno sodišče je ocenilo, da izpodbijana določba drugega odstavka 6. člena odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Ptuj izven mesta Ptuj, s katero se v skladu z družbenim planom občine Ptuj na drugem območju kmetijskih zemljišč dopuščajo novogradnja, obnova in vzdrževanje stanovanjskih in drugih objektov v skladu s pogoji iz tega odloka, ni v neskladju s cit. 5. točko 11. člena zakona o kmetijskih zemljiščih.
 
Zemljišče s parc. št. 188/11 k.o. Sveča je z srednjeročnim družbenim planom občine Ptuj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuja, št. 25/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91 in 12/93) razvrščeno v 2. območje kmetijskih zemljišč. Izpodbijana določba občinskega odloka v ničemer ne posega v status zaščitene kmetije oziroma v pravice in obveznosti zaščitenega kmeta, določene z zakonom o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev - kmetij.
 
Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave in 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Fakin Janez in Marija, Sp. Sveče
Datum vloge:
22. 2. 1993
Datum odločitve:
16. 9. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS II, 75
Dokument:
US16721

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser