Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-17/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.17.93
Akt:
Zakon o denacionalizaciji (Ur. list RS, št. 27/91-I) (ZDen), 3. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti izpodbijane določbe zakona se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti, če pobudnik med pripravljalnim postopkom pobudo umakne.
Geslo:
Umik pobude.
Pravna podlaga:
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-17/93-11
16/9-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 16/9-1993 v zvezi s pobudo Josipa Dvornika iz Ljubljane
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti 3. člena zakona o denacionalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91-I), se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Josip Dvornik je 30/1-1993 vložil pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 3. člena zakona o denacionalizaciji. Med pripravljalnim postopkom je Josip Dvornik s pismeno vlogo dne 14/7-1993 pobudo umaknil, zato je ustavno sodišče postopek ustavilo.
 
Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave in drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
zakon
Vlagatelj:
Josip Dvornik, Ljubljana
Datum vloge:
1. 2. 1993
Datum odločitve:
16. 9. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS II, 76
Dokument:
US16722

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser