Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-125/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.125.93
Akt:
Odlok Občinske skupščine Ljubljana Moste-Polje o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (Ur. list RS, št. 1/93), 7. odst. 31. čl.
Izrek:
Postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijane določbe odloka se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ustavi postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti, če pobudnik med pripravljalnim postopkom pobudo umakne.
Geslo:
Umik pobude.
Pravna podlaga:
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-125/93-8
16/9-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 16/9-1993 v zvezi s pobudo Tatjane Steinman iz Ljubljane
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za preizkus pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti sedmega odstavka (Posebne omejitve) 31. člena odloka Skupščine občine Ljubljana-Moste-Polje o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 Stari Zalog (Uradni list RS, št. 1/93) se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Tatjana Steinman je dne 2/6-1993 vložila pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku tega sklepa navedene določbe občinskega odloka, ki določa začasne posebne omejitve dopolnilnih gradenj stanovanjskih objektov v morfoloških enotah 2A/6, 2A/8, 2A/9 in 2A/10.
 
Dne 31/8-1993 je pobudnica s pismeno izjavo pobudo umaknila. Zato je ustavno sodišče na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave in drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) postopek ustavilo.
 
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Tatjana Steinman, Ljubljana
Datum vloge:
2. 6. 1993
Datum odločitve:
16. 9. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS II, 77
Dokument:
US16723

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser