Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15677 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-127/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.127.93
Akt:
Sklep Vlade Republike Slovenije št. 113-02/93-6/4-8, z dne 1/4-1993 o plačilu dodatkov za posebne pogoje dela in drugih dodatkov na Slovenskih železnicah
Izrek:
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega sklepa se ustavi.
Evidenčni stavek:
Ustavno sodišče ni pristojno za oceno ustavnosti in zakonitosti aktov poslovanja.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno akta poslovanja.
Pravna podlaga:
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.

Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 1. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-127/93-6
16/9-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na predlog Sindikata delavcev železniške dejavnosti Slovenije, na seji dne 16/9-1993
 
s k l e n i l o :
 
Postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa Vlade Republike Slovenije št. 113-02/93-6/4-8 z dne 1. aprila 1993 o plačilu dodatkov za posebne pogoje dela in drugih dodatkov na Slovenskih železnicah se ustavi.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije je s predlogom začel postopek za oceno ustavnosti in zakonitosti sklepa Vlade Republike Slovenije št. 113-02/93-6/4-8 z dne 1. aprila 1993.
 
Predlagatelj navaja, da je Vlada Republike Slovenije s spornim sklepom do sklenitve nove kolektivne pogodbe začasno določila dodatke za posebne pogoje dela in jih s tem v primerjavi s kolektivno pogodbo v glavnem znižala. Meni, da je sklep nezakonit, ker vlada lahko po 9. členu zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač s posebnimi sklepi določa le način izplačevanja plač v pravnih osebah, kjer neposredno sodeluje v
 
prestrukturiranju in sanaciji, po 20. členu tega zakona pa se začasno ne uporabljajo le določbe prvega in tretjega odstavka 124. člena kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa (Uradni list RS, št. 1/92), kjer je govora le o izhodiščni plači, ne pa o dodatkih.
 
Vlada Republike Slovenije v odgovoru na predlog pojasnjuje, da izpodbijani sklep temelji na odloku o ustanovitvi javnega podjetja za področje dejavnosti železniškega prometa (Uradni list SRS, št. 43/89, in Uradni list RS, št. 33/92), po katerem je vlada ustanovitelj javnega podjetja Slovenske železnice, ter na sklepih Državnega zbora Republike Slovenije z dne 25/2-1993 in Vlade Republike Slovenije z dne 29/3-1993, po katerih so Slovenske železnice v sanacijskem postopku. Z nastopom sanacijskega postopka vlada lahko uporabi mehanizem načina izplačevanja plač s posebnimi sklepi, kar je v konkretnem primeru tudi storila. Po 128. členu kolektivne pogodbe za dejavnost železniškega prometa je plača sestavljena iz osnovne plače, dodatkov (za skupno delovno dobo, za delovno dobo v podjetju in drugih dodatkov) in nadomestil. Vlada zato meni, da je njen sklep v skladu z 9. členom zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač.
 
Ustavno sodišče ugotavlja, da izpodbijani sklep ni izvršilni predpis, ki bi ga Vlada Republike Slovenije izdala za izvrševanje zakona kot organ izvršilne oblasti. Čeprav se izpodbijani sklep sklicuje na 9. člen zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač, je ustavno sodišče ugotovilo, da je Vlada Republike Slovenije smela izdati izpodbijani sklep kot ustanovitelj javnega podjetja Slovenske železnice in zato v funkciji delodajalca, zaradi tega je ta akt šteti za akt poslovanja. Ustavno sodišče pa po določbi 160. člena ustave ni pristojno za presojo ustavnosti in zakonitosti takih aktov. Če so z izpodbijanim sklepom v nasprotju s predpisi kršene pravice delavcev, lahko delavci te svoje pravice uveljavljajo pred sodiščem združenega dela.
 
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije ob uporabi 1. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Sindikat delavcev železniške dejavnosti Slovenije
Datum vloge:
2. 6. 1993
Datum odločitve:
16. 9. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
ustavitev
Objava:
OdlUS II, 78
Dokument:
US16724

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser