Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-68/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.68.93
Akt:
Navodilo za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo (Ur. list RS, št. 32/91-I), zadnji stavek 2. odst. 12. čl. in 2. al. tč. V 34. čl.
Izrek:
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno zakonitosti izpodbijanih določb navodila.
Evidenčni stavek:
Upravni organ občine ne izkazuje pravnega interesa za pobudo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem v smislu drugega odstavka 162. člena ustave, če meni, da je predpis, ki ga mora uporabiti v upravnem postopku, v neskladju z ustavo oziroma zakonom, ker pristojnost organa za odločanje o posamezni zadevi ne predstavlja takšne pravice, ki bi lahko bila podlaga za izkazovanje pravnega interesa.
Geslo:
Občinski upravni organ kot pobudnik pred ustavnim sodiščem - pravni interes.
Pravna podlaga:
Ustava 1991, 162. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 15. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-68/93-6
23/9-1993

S K L E P

Ustavno sodišče je na seji dne 23/9-1993 obravnavalo pobudo Oddelka za gospodarstvo občine Kočevje in

s k l e n i l o :

Ustavno sodišče ne sprejme pobude za oceno ustavnosti in zakonitosti zadnjega stavka drugega odstavka 12. člena in druge alinee tč. V. 34. člena navodila za poslovanje v zvezi z zahtevami za denacionalizacijo (Uradni list RS, št. 32/91-I), ki ga je izdal minister za pravosodje.

O b r a z l o ž i t e v

Pobudnik v pobudi navaja, da zadnji stavek v drugem odstavku 12. člena izpodbijanega navodila, ki določa, da se za nepopolne zahteve za denacionalizacijo šteje, da so vložene tisti dan, ko so bile pomanjkljivosti v celoti odpravljene, ni v skladu z določbo 64. člena zakona o denacionalizaciji. Nadalje navaja, da določba druge alinee V. tč. 34. člena istega navodila, po kateri mora odločba o denacionalizaciji vsebovati tudi odločitev o tem, do kdaj naj veljajo še zakupna, najemna in podobna razmerja na nepremičnini, ki se vrača, ni v skladu s 66. členom zakona o denacionalizaciji, ki opredeljuje vsebino odločbe.
 
Ustavno sodišče pobude ni sprejelo, ker oddelek za gospodarstvo občine kot občinski upravni organ v smislu 162. člena ustave ne more biti pobudnik. Pobudo lahko da vsakdo, če izkaže svoj pravni interes. Pravni interes je podan, če lahko pobudnik izkaže, da predpis posega v njegovo pravico oziroma obveznost oziroma pravno korist, pristojnosti državnih organov pa ni mogoče šteti za tovrstni interes. Upravni organ ima možnost, da na takšne pomanjkljivosti opozori pristojni organ. Minister za pravosodje je omenjene pomanjkljivosti navodila že odpravil.
 
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave in 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).


P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
podzakonski akt
Vlagatelj:
Oddelek za gospodarstvo občine Kočevje
Datum vloge:
19. 3. 1993
Datum odločitve:
23. 9. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS II, 81
Dokument:
US16725

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser