Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-121/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.121.93
Akt:
Odlok Občinske skupščine Žalec o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo (Ur. list RS, št. 18/93)
Izrek:
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega odloka.
Evidenčni stavek:
Izpodbijani odlok občinske skupščine, s katerim je za dobo enega leta uporabnikom vode na območju občine naloženo plačevanje določenih sredstev ob redni ceni vode, ne pomeni ukrepa določitve cen iz 3. člena zakona o cenah, marveč je s tem odlokom določeno plačilo šteti za sestavni del cene komunalne storitve oziroma proizvoda, odlok sam pa kot akt poslovanja, s katerim se določa cena oziroma del cene. Po ureditvi iz 160. člena ustave ustavno sodišče za oceno takšnega akta ni pristojno.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno akta poslovanja.
Pravna podlaga:
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 15. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-121/93-15
23/9-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 23/9-1993 obravnavalo pobudo Marije Kramer in Ane Ocvirk iz Petrovč, Marka Flajsa in Jože Flajs, Vladka Juga in Marka Dunđera iz Žalca in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka Skupščine občine Žalec o prispevku za investicijska vlaganja v oskrbo z vodo (Uradni list RS, št. 18/93).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
V pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku tega sklepa navedenega odloka pobudniki menijo, da občinska skupščina po 41. členu zakona o komunalnih dejavnostih iz leta 1982 ni pooblaščena za določitev prispevka za investicijska vlaganja in da je izpodbijani odlok v nasprotju z odlokom Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije o spremembi odloka o prenosu pristojnosti za določanje cen na izvršne svete skupščin občin in posebnih družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list RS, št. 33/91-I).
 
Ustavno sodišče pobude ni sprejelo.
 
Po 1. členu zakona o cenah (Uradni list RS, št. 1/91-I) oblikujejo podjetja in druge pravne osebe ter nosilci samostojnega osebnega dela cene prosto, razen če s tem zakonom ali z drugimi zakoni in na njihovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi ni drugače določeno. Po določbi 5. člena v zvezi s 3. členom navedenega zakona lahko Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije (sedaj Vlada Republike Slovenije) predpiše kot ukrep določitve cen najvišje cene, način oblikovanja cen in pridobitev soglasja k cenam. Akti, s katerimi vlada izvršuje to pooblastilo, predstavljajo izvršilne predpise v smislu 1. člena zakona.
 
Izpodbijani odlok občinske skupščine, s katerim je za dobo enega leta uporabnikom vode na območju občine naloženo plačevanje določenih sredstev ob redni ceni vode, pa ne pomeni takšnega ukrepa določitve cen, marveč je s tem določeno plačilo šteti za sestavni del cene komunalne storitve oziroma proizvoda, akt sam pa kot akt poslovanja, s katerim se določa cena oziroma del cene.
 
Po 4. alinei prvega odstavka 160. člena ustave ustavno sodišče odloča o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni, po 5. alinei prvega odstavka navedenega člena pa o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. Ustavno sodišče pa za oceno akta poslovanja ni pristojno.
 
Po teh ugotovitvah je ustavno sodišče na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave in 15. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76) sklenilo, kot je navedeno v izreku tega sklepa.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Marija Kramer, Petrovče in drugi
Datum vloge:
27. 5. 1993
Datum odločitve:
23. 9. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS II, 82
Dokument:
US16726

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser