Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-28/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.28.93
Akt:
Odlok Skupščine mesta Ljubljane o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 32/86, 46/88 in 39/89)
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti izpodbijanega odloka se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Izpodbijani odlok ne posega v pravice, zaradi katerih bi bila v uskladitvenem roku iz prvega odstavka 1. člena ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije možna ustavnosodna presoja v smislu drugega odstavka tega člena.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno ustavnosti odloka občinske skupščine, ki ne posega v človekove pravice in temeljne svoboščine - ocena v času uskladitvenega roka.
Pravna podlaga:
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 1. in 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 6. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-28/93-8
16/9-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 16/9-1993 obravnavalo pobudo Srečka Mraka iz Ljubljane in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče pobude ne sprejme in ne začne postopka za oceno ustavnosti odloka Skupščine mesta Ljubljane o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS št. 32/86, 46/88 in 39/89).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Pobudnik izpodbija ustavnost v izreku tega sklepa navedenega odloka in mu očita, da med merili za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne upošteva tudi negativnih točk, da še vedno vsebuje določbe o Jugoslovanski ljudski armadi, o družbenopolitičnih organizacijah in da je tudi sicer pomanjkljiv oziroma nedorečen.
 
Izpodbijani odlok je bil sprejet leta 1986 ter spremenjen oziroma dopolnjen v letih 1988 in 1989. Ustavno sodišče lahko na podlagi drugega odstavka 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) do uskladitve z ustavo oziroma do izteka uskladitvenega roka ocenjuje ustavnost samo tistih predpisov in splošnih aktov, sprejetih do razglasitve Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, ki posegajo v človekove pravice in temeljne svoboščine. Izpodbijani odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča ne posega v pravice, zaradi katerih bi bila v uskladitvenem roku iz prvega odstavka 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave možna ustavnosodna presoja v smislu drugega odstavka tega člena. Ustavno sodišče je sklenilo, kot je razvidno iz izreka tega sklepa, na podlagi 7. člena zakona za izvedbo ustave in 6. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76).
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
občinski predpis
Vlagatelj:
Srečko Mrak, Ljubljana
Datum vloge:
10. 2. 1993
Datum odločitve:
16. 9. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS II, 79
Dokument:
US16734

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser