Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-II-168/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.II.168.93
Akt:
Spor o pristojnosti
Izrek:
Predlog za rešitev spora o pristojnosti med upravnim organom in sodiščem, ker oba zavračata pristojnost, da odločita o zavrnitvi soglasja Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Mariboru za odtujitev stanovanj, se zavrne.
Evidenčni stavek:
V sporu o pristojnosti med upravnim organom in sodiščem, ker oba zavračata pristojnost, je izkazano, da sodišče svojo pristojnost zavrača šele, ko je taka odločitev sodišča pravnomočna.
Geslo:
Negativni spor o pristojnosti med upravnim organom in sodiščem.
Procesne predpostavke za negativni spor o pristojnosti - pravnomočno končani postopki.
Pravna podlaga:
Ustava, 8. al. 1. odst. 160. čl.
Ustavni zakon za izvedbo Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 3. al. 3. odst. 25. čl. in 34. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-II-168/93-5
7/10-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 7/10-1993 obravnavalo predlog Zdravke Jurhar, Zdravomirja Živca, Janje Cizej in Josipine Domiter iz Maribora, ki jih zastopa Božidar Pajenk, odvetnik v Mariboru, in
 
s k l e n i l o :
 
Predlog za rešitev spora o pristojnosti med upravnim organom in sodiščem, ker oba zavračata pristojnost, da odločita o zavrnitvi soglasja Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Mariboru za odtujitev stanovanj, se zavrne.
 
O b r a z l o ž i t e v
 
Predlagatelji so pri Občini Maribor vložili zahtevo za odkup stanovanj v stanovanjski hiši v Mariboru, Kamniška 2, ki je po predpisih o varstvu naravne in kulturne dediščine razglašena za kulturni spomenik. Občina je sklenitev kupnih pogodb odklonila, ker da Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor ni dal soglasja za odtujitev stanovanj, kot določa 51. člen zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81, 42/86, 8/90 in Uradni list RS, št. 26/92)
 
Predlagatelji so pri Temeljnem sodišču v Mariboru, Enoti v Mariboru, vložili tožbo zoper Občino Maribor, s katero so zahtevali, da je le-ta dolžna skleniti z njimi kupne pogodbe, sodišče pa je pravdni postopek prekinilo in naložilo tožnikom, da v okviru upravnega postopka izposlujejo soglasje za prodajo stanovanj. Predlagatelji so nato od zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine ponovno zahtevali soglasje, in sicer v obliki upravne odločbe. Zavod odločbe ni izdal, nakar so predlagatelji vložili pritožbo zaradi molka upravnega organa na Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora. To ministrstvo je pritožbo odstopilo v reševanje pristojnemu Ministrstvu za kulturo, ki pa je izdalo sklep, s katerim je pritožbo predlagateljev zavrglo, češ da zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine ni upravni organ in da zato v upravnem postopku ni posebnega pravnega sredstva zoper njegovo soglasje. Spričo tega naj ne bi bila podana upravna pristojnost za odločanje o zahtevku, temveč sodna pristojnost.
 
Upoštevaje opisani napotek Ministrstva za kulturo so predlagatelji v okviru pravdnega postopka predlagali, da sodišče oceni pravilnost in zakonitost ravnanja zavoda, vendar se je sodišče s sodbo postavilo na stališče, da ni pristojno posegati v oceno pravilnosti in zakonitosti odklonitve soglasja s strani zavoda.
 
Predlagatelji zato menijo, da je nastal položaj, ko tako upravni organ kot tudi sodišče zavračata pristojnost, in predlagajo, naj ustavno sodišče odloči, kateri organ je pristojen za oceno utemeljenosti odklonitve soglasja Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine v Mariboru.
 
Ustavno sodišče je predlog zavrnilo. V pripravljalnem postopku je bilo na podlagi sporočila predlagateljev ugotovljeno, da sicer zoper sklep ministrstva za kulturo št. 362-3/93LP z dne 17/5-1993, s katerim je bila zavržena pritožba predlagateljev, ni bil sprožen upravni spor, da pa je bila zoper sodbo Temeljnega sodišča v Mariboru, Enote v Mariboru, št. IP 57/92 z dne 2/7-1993, s katero je to sodišče zavrnilo tožbeni zahtevek predlagateljev, vložena pritožba. Sodba torej v času vložitve predloga še ni bila pravnomočna, zaradi česar ni izkazan temelj za odločanje ustavnega sodišča v negativnem kompetenčnem konfliktu po 34. členu zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76), ki se po 7. členu ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije uporablja za odločanje v sporih o pristojnosti med sodišči in drugimi državnimi organi (8. alinega prvega odstavka 160. člena ustave). Samo v primeru pravnomočne odločitve sodišča je namreč izkazano, da sodišče svojo pristojnost zavrača.
 
Ustavno sodišče je sprejelo ta sklep na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije, ob uporabi 3. alinee tretjega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
spori o pristojnosti
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Zdravka Jurhar in drugi, Maribor
Datum vloge:
31. 8. 1993
Datum odločitve:
7. 10. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
zavrnitev
Objava:
OdlUS II, 85
Dokument:
US16736

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser