Odločitve US

Iskanje po odločbah in sklepih (skupno 15090 odločitev)

Opravilna št.:
U-I-159/93
ECLI:
ECLI:SI:USRS:1993:U.I.159.93
Akt:
Akt Izvršnega sveta Skupščine občine Piran o reorganizaciji Komunalno stanovanjskega podjetja 'Okolje' Piran (Primorske novice, Uradne objave, št. 41/93)
Izrek:
Pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega akta se ne sprejme.
Evidenčni stavek:
Akt izvršnega sveta občinske skupščine o reorganizaciji javnega podjetja ni predpis, temveč je posamični akt, zato ustavno sodišče za oceno skladnosti tega akta z ustavo in zakonom ni pristojno.
Geslo:
Nepristojnost ustavnega sodišča za oceno akta izvršnega sveta občinske skupščine, ki ni predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil.
Zahteva za zadržanje izvrševanja (začasna odredba).
Pravna podlaga:
Ustava, 4. al. 1. odst. 160. čl.
Ustavni zakon za izvedbno Ustave (UZIU), 7. čl.
Zakon o postopku pred Ustavnim sodiščem SRS (ZUSS), 1. al. 2. odst. 25. čl.
Opomba:

Dokument v PDF obliki:
Polno besedilo:
U-I-159/93-7
7/10-1993
 
S K L E P
 
Ustavno sodišče je na seji dne 7/10-1993 obravnavalo pobudo Roberta Časarja in Marka Zormana iz Portoroža ter Vladimirja Lovca iz Kopra in
 
s k l e n i l o :
 
Ustavno sodišče ne sprejme pobude in ne začne postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti akta Izvršnega sveta Skupščine občine Piran o reorganizaciji Komunalno stanovanjskega podjetja "Okolje" Piran (Primorske novice, Uradne objave, št. 41/93).
 
O b r a z l o ž i t e v
 
V pobudi za oceno ustavnosti in zakonitosti v izreku tega sklepa navedenega akta izvršnega sveta občinske skupščine pobudniki menijo, da je ta akt v neskladju z ustavo, z zakonom in z odlokom občinske skupščine. V dodatni vlogi predlagajo, naj ustavno sodišče zadrži izvrševanje izpodbijanega akta izvršnega sveta.
 
Ustavno sodišče po četrti alinei 160. člena ustave odloča o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in z zakoni in po peti alinei istega člena o skladnosti splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil, z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi. Izpodbijani akt izvršnega sveta občinske skupščine ni predpis in tudi ni splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, marveč je na podlagi izrecnega zakonskega pooblastila sprejet posamični akt, zato ustavno sodišče ni pristojno odločati o njegovi ustavnosti in zakonitosti. Glede na to ustavno sodišče tudi ni moglo odločati o zahtevku za zadržanje izvrševanja izpodbijanega akta.
 
Ta sklep je ustavno sodišče sprejelo na podlagi 7. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije in 1. alinee drugega odstavka 25. člena zakona o postopku pred Ustavnim sodiščem SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 39/74 in 28/76.
 
 
P r e d s e d n i k
dr. Peter Jambrek
Vrsta zadeve:
ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov in drugih splošnih aktov
Vrsta akta:
drugi akti
Vlagatelj:
Robert Česar in Marko Zorman, Portorož
Datum vloge:
8. 10. 1993
Datum odločitve:
7. 10. 1993
Vrsta odločitve:
sklep
Vrsta rešitve:
nesprejem pobude
Objava:
OdlUS II, 86
Dokument:
US16737

Mobilna aplikacija

Nasveti za iskanje

Na tem spletnem mestu so objavljene vse odločitve Ustavnega sodišča od osamosvojitve dalje, razen sklepov o zavrženju ali o nesprejemu ustavnih pritožb, katerih obrazložitev vsebuje samo navedbo razloga za odločitev in sestavo senata Ustavnega sodišča (četrti odstavek 55.c člena Zakona o Ustavnem sodišču).

Kratka navodila za iskanje

Za iskanje lahko uporabite enostavni iskalnik ali napredni, iskalnik kjer lahko postavite še dodatne pogoje oziroma kriterije, kot so datum odločitve, način rešitve, vrsta zadeve, področje, … .

Iskalnik lahko uporabljate enako kot Googlov iskalnik. V prazno polje vpišite eno ali več iskanih besed. Presledki med besedami pomenijo logični IN, če želite izključiti kakšno ključno besedo iz iskanja, uporabite – (logični NE), OR med besedami pa pomeni logični ALI. Pri iskanju lahko uporabite tudi narekovaje, npr. če iščete določeno besedno zvezo, ki vsebuje več besed skupaj.

Če je zadetkov preveč, poskusite bolj natančno določiti iskalne pojme ali izberite posamezne kategorije, ki se pojavijo na desni strani. Za začetek iskanja kliknite na gumb za iskanje.

Če želite odločitve posredovati drugim, jih izpisati ali shraniti izberite ustrezne ikone pri rezultatih iskanja.
aasfdsfsddbrowseraasfdsfsddbrowser